Frågor och svar om bananer

Är ekobananer nyttigare än konventionellt odlade fulbananer? Vad vinner naturen på ekologisk bananodling? Flera av de medel som används på de konventionella bananodlingarna är så farliga att de är förbjudna inom EU. Vi svarar på de vanligaste frågorna om bananer.

Hur mycket bananer äter vi i Sverige? 

Vi äter i snitt drygt 100 bananer om året per person i Sverige. Det är väldigt mycket bananer! Brasilianare är också väldigt glada i bananer. De har världens största bananproduktion, men exporterar inga bananer på grund av att de äter upp alla själva. 

Är ekologiska bananer nyttigare? 

En ekobanan odlas med hänsyn till natur och människor eftersom inga kemiska bekämpningsmedel används i de ekologiska bananodlingarna. Testfakta hittade inga rester av kemiska bekämpningsmedel i ekologiska bananer. Däremot hittade de upp till sju olika typer av bekämpningsmedel i en och samma banan i de konventionellt odlade bananerna. I flera fall hade rester av gifterna också trängt in i fruktköttet. Skillnaden är enorm mellan hur en konventionellt odlad banan och en ekobanan odlas. 

Hur påverkas människorna som odlar bananerna? 

Flera av de kemiska bekämpningsmedlen som används vid konventionell bananodling är potentiellt cancerframkallande och antingen förbjudna inom EU eller mycket hårt reglerade. Gifter som används kan också leda till bland annat njursvikt och andningssvårigheter. 

Varför ska jag bry mig om hur bananerna odlas? 

Genom att ställa krav på den importerade frukten kan vi bidra till bättre arbetsförhållanden för de som arbetar på plantagerna där kemiska bekämpningsmedel används och för de som lever i samhällena runt omkring. Dessutom skonas växter och djur som tar skada av de gifter och kemikalier som sprids. 

Hur kommer det sig att bekämpningsmedel tillåts i Costa Rica och Dominikanska republiken när de är förbjudna inom EU? 

När det gäller farliga kemikalier ser lagar och regelverk olika ut i världen och i många produktionsländer utanför EU tillåts fortfarande dessa bekämpningsmedel. 

Hur kommer det sig att EU-länder får importera bananer som besprutats med dessa ämnen, när de är förbjudna inom EU? 

Det finns inga regelverk inom EU som säger att man inte får göra detta. 

Tycker Naturskyddsföreningen att det är OK att importera bananer som är besprutade med kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i EU? 

Vi tycker det är mycket inkonsekvent att Sverige och EU tillåter import av produkter som producerats på ett sätt vi aldrig skulle acceptera i Sverige eller inom EU. Vi vill se att lagar och regelverk skärps så att det inte är möjligt. I väntan på det uppmanar vi handel och konsumenter att ta sitt ansvar och inte köpa konventionellt odlade produkter och att i stället välja ekologiska alternativ. 

Vi uppmanar också den svenska handeln att påbörja en dialog med de företag som man importerar från för att förändra produktionsmetoderna. Likaså vill vi att de erbjuder fler ekologiska alternativ. 

Är inte dessa kemiska bekämpningsmedel nödvändiga för en effektiv och lönsam produktion?  

Nej, det är inte nödvändigt med bekämpningsmedel. De bananodlare som odlar ekologiskt slipper utgifter för kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel till sina odlingar – därför blir det ekonomiska nettot ofta bra. I Sverige har vi sett hur importen av ekobananer kraftigt ökat under senare år. Ekobananerna håller god kvalitet och prisskillnaden mellan ekologiska och konventionellt odlade bananer minskar. 

Vad är det för fördelar med ekologisk bananodling? 

Fler värdefulla växter, insekter och fågelarter - naturen mår bra av ekologisk odling! Utan kemiska bekämpningsmedel. Vid ekologisk bananodling i system med trädjordbruk är mångfalden större än vid konventionell odling där bananerna odlas i monokultur. Faktiskt är det så fiffigt att fler insekter, fåglar och markorganismer på ekogården minskar behovet av bekämpningsmedel, hjälper grödorna genom ökad pollinering och förbättrar växternas näringsupptag. Och de lantbrukare som odlar frukten behöver inte utsättas för farliga bekämpningsmedel. 

Är det möjligt att odla enbart ekologiska bananer? 

Ja, det finns bananexperter som är övertygade om att det skulle vara möjligt att odla alla bananer ekologiskt. Med en odlingsmetod som heter agroforestry eller trädjordbruk på svenska, odlas bananer tillsammans med träd och andra växter. Denna odlingsmodell liknar ett naturligt ekosystem. Det finns många exempel på odlingar runt om i världen där den totala matproduktionen är lika hög eller högre jämfört med konventionell odling med kemiska bekämpningsmedel. Dessutom är det många lantbrukare som får en högre inkomst jämfört med då de odlade i monokultur med bara en gröda och med kemiska bekämpningsmedel. 

Hur mycket ekologiska bananer säljs det i Sverige? 

Det finns banangrossister som uppskattar att det är så mycket som hälften av alla bananer som säljs i Sverige som är ekologiska. Siffran ökar stadigt och fler och fler butiker väljer att sälja 100 procent ekobananer. Globalt sett är det enbart 0,5–1 procent av de bananer som säljs som är ekologiska. Den ekologiska andelen av den totala bananförsäljningen i Europa uppskattas till ca 10–15 procent. 

Vad kan jag som konsument göra för att påverka? 

Framför allt: Välj ekologiska bananer. Om inte butiken där du handlar har ekobananer, be dem ta hem! Om det inte finns ekologiska bananer – välj en annan ekofrukt istället! 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 8

Relaterat innehåll