Härifrån kommer våra pengar

Insamlade medel är Naturskyddsföreningens största inkomstkälla och består av gåvor och insamlingar. En stor del av gåvorna kommer från våra egna medlemmar. Här berättar vi mer om våra intäkter. 

Medlemsavgifter och insamlade medel 

Cirka 15 procent av Naturskyddsföreningens intäkter kommer från medlemsavgifter. Medlemsavgifterna är tillsammans med gåvor från våra medlemmar och andra givare (privatpersoner och företag) vår viktigaste inkomstkälla. 2022 stod dessa för över 60 procent av våra totala intäkter. 

Bra Miljöval-licenser och annan försäljning 

Genom Bra Miljöval, som är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, kan vi vägleda konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Märkningsverksamheten finansieras genom licensintäkter från medverkande företag. 

Vi får också intäkter från annonser i medlemstidningen Sveriges Natur och från försäljning av Årets bok. 

Sidafinansiering för globalt utvecklingssamarbete 

Med stöd från Sida samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 40-tal miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Ukraina. Naturskyddsföreningen är en av Sidas cirka 15 strategiska partnerorganisationer (SPO). Det innebär att Sida sluter fleråriga samarbetsavtal med Naturskyddsföreningen, som i sin tur åtar sig att stärka den globala miljörörelsen och det civila samhället i de aktuella samarbetsländerna. 

Sida står för 90 procent av finansieringen, samt ett bidrag till Naturskyddsföreningens administration. Naturskyddsföreningens betalar en egeninsats, det vill säga egna insamlade medel, på 10 procent. Mer information om bidragen till våra samarbetsorganisationer finns i en databas hos Sida

Myndighetsanslag för specifika uppdrag 

Vi får en del bidrag från statliga myndigheter som delfinansierar några av våra projekt. Liksom för Sidamedlen är dessa bidrag villkorade och återbetalningspliktiga om avtalen inte uppfylls. Pengarna går till avgränsade projekt.  

Avkastning kapital 

Naturskyddsföreningens kapital har tillkommit under lång tid genom gåvor och testamenterade tillgångar till föreningen. Om givaren gett oss instruktioner om att medel ska gå till speciella ändamål, så följer vi alltid det ändamålet. Den som ger pengar till vår verksamhet ska kunna känna sig säker på att de verkligen går till det ändamål som angivits. Pengar som vi har placerade innan de används förvaltas enligt de särskilda regler som finns samlade i vår kapitalplaceringspolicy med stora krav på placeringens påverkan på etik och miljö. 

Samarbeten 

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta. Varje samarbete har ett eget avtal som baseras på ömsesidig miljönytta. Det innebär att stödet från samarbetspartnern kommer till nytta i föreningens verksamhet, men också att vi på olika sätt påverkar de företag vi får stöd av. 

Vi ingår aldrig avtal som är exklusiva och som skulle hindra föreningen från att ingå andra samarbeten. Våra samarbeten begränsar inte heller vår möjlighet att kritisera organisationer och företag som fattar beslut som är dåliga för miljön, utan föreningen är alltid fri att agera i linje med uppsatta mål och värderingar.  

Granskning av hur medel används 

Naturskyddsföreningens användning av medel granskas av bland annat Svensk Insamlingskontroll, Giva Sverige och oberoende revisorer.  

Totala intäkter år 2022 var 301 miljoner kr. 

Naturskyddsföreningens inkomster 2022
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll