Så jobbar vi med globala samarbeten

Naturskyddsföreningens globala program utgår från viktiga perspektiv om rättigheter, fattigdom och jämställdhet. Dessutom jobbar vi hela tiden med kvalitetssäkring och anti-korruption.

COP25, möte, Sydafrika, Lexén, samarbete, uttalande
Naturskyddsföreningen tillsammans med flera samarbetsorganisationer på klimattoppmötet COP25 i Madrid.

Rättighetsbaserat miljöarbete

Naturskyddsföreningen och våra samarbetsorganisationer arbetar aktivt för att vår verksamhet ska utgå från ett rättighetsperspektiv. Det betyder att de människor som drabbas mest av miljöförstöring och fattigdom ska stå i centrum och vara aktörer.

Naturskyddsföreningen utgår från rättighetsperspektivets principer om meningsfullt deltagande, transparens, icke-diskriminering och möjligheter till ansvarsutkrävande. På det sättet vill vi bidra till förbättrade livsvillkor och rättigheter för människor – men också till att det ställs krav på ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser. Samarbeten som sker inom ramen för utvecklingssamarbete ska bygga på partnerskap.

Fattigdomsperspektiv

Den globala fattigdomen är utbredd. Fattigdom kan innebära brist på tillgång till rent vatten, hälsovård, utbildning, information, drägligt boende, fysisk säkerhet och materiella resurser. Fattigdom berövar människor makt, rättigheter och inflytande över sina liv. Det gäller inte minst när miljö och natur förstörs och utarmas.

De som är mest marginaliserade i varje samhälle är de mest sårbara. När naturresurser utarmas, klimatet förändras eller farliga kemikalier sprids är det ofta de som drabbas hårdast. Det är också de som främst arbetar inom miljö- och hälsoskadlig produktion. Den rådande makt- och resursfördelningen i världen gör därför att kvinnor ofta är särskilt sårbara.

Orsakerna till fattigdom, ohållbar exploatering av naturresurser och klimatförändringar är komplexa. Det handlar om orättvis fördelning av makt och resurser – mellan länder, inom länder och mellan kön. Det handlar också om bristande demokrati, omfattande korruption och svaga institutioner.

Naturskyddsföreningen och våra samarbetsorganisationer utgår från ett fattigdomsperspektiv. En viktig målgrupp är människor som lever i fattigdom i urbana och rurala miljöer. Vi riktar oss också till människor som lever i marginaliserade lokalsamhällen som är beroende av lokala ekosystem för sin överlevnad. De påverkas ofta negativt av ohållbar resursutvinning eller miljöförstöring. En central del i arbetet är därför att stärka lokalsamhällens möjlighet att stå upp för sina rättigheter.

Jämställdhet

Med jämställdhet menar vi att människor ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv och påverka samhället oavsett kön. Utöver kön spelar även andra faktorer som klass, etnicitet, funktion, ålder, könsidentitet och sexuell läggning in i vilka maktpositioner och vilka förutsättningar olika människor har. Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för demokrati och en rättvis och hållbar omställning.

Effekterna av klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald slår hårdast mot marginaliserade grupper som lever i fattigdom. På grund av patriarkala strukturer i samhället är kvinnor och flickor ofta särskilt utsatta. Samtidigt spelar kvinnor en avgörande roll för att skydda den biologiska mångfalden och bruka naturresurser på ett hållbart sätt.

Kvinnors arbete, erfarenheter och kunskap måste inkluderas i arbetet för fattigdomsbekämpning, miljö och klimat. Annars kan det upprätthålla eller i värsta fall förstärka ojämlikheter.

På Naturskyddsföreningen arbetar vi därför för att ett genusperspektiv ska genomsyra vårt globala arbete. Det omfattar allt ifrån planering till implementering, uppföljning, rapportering, utvärdering, kommunikation och lärande – både i vårt eget påverkansarbete och genom våra samarbetsorganisationers arbete. 

I praktiken innebär det till exempel att säkerställa att ett genusperspektiv reflekteras i ansökningar från våra samarbetsorganisationer och i uppföljning och rapportering av samarbetsorganisationernas pågående arbete.

Det handlar också om att synliggöra vilka roller kvinnor respektive män har. Vilken möjlighet har de att påverka och göra sin röst hörd?  Vem som har tillgång till och kontroll över naturresurser, avlönat arbete, information och utbildning?

Kvalitetssäkring

Miljö- och klimatfrågor är ett av de prioriterade områdena inom svenskt utvecklingssamarbete. Anledningen är att miljö- och klimatfrågor i stor utsträckning påverkar både utveckling och möjligheterna att bekämpa fattigdom.

Naturskyddsföreningen är en av Sveriges biståndsmyndighet Sidas strategiska partnerorganisationer. Naturskyddsföreningens globala program finansieras till största delen med finansiering från Sida.

Det är viktigt att biståndet används på rätt sätt och att Naturskyddsföreningens globala program bidrar till konkreta resultat för hållbar utveckling. Därför kvalitetssäkrar Naturskyddsföreningen kontinuerligt samtliga projekt. Det gör vi genom att bedöma att samarbetsorganisationer har god administrativ kapacitet, en strategisk styrning mot konkreta mål och en god förankring hos de människor de verkar för och tillsammans med i miljöarbetet.

Naturskyddsföreningen jobbar också tillsammans med samarbetsorganisationer med organisationsutveckling, riskhantering och anti-korruption. Vi samarbetar för att möjliggöra ett effektivt miljöarbete.

Samarbetsorganisationer rapporterar varje år till Naturskyddsföreningen och samtliga projekt följs upp med extern revision. Naturskyddsföreningen rapporterar i sin tur årligen till Sida och i vår egen verksamhetsberättelse.

För att garantera transparens publiceras all data om det svenska biståndet på openaid.se.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll