Mineralhierarki, vad är det?

Mineralhierarkin utgår från samhällets behov av mineral och ingår i vårt förslag för en hållbar mineralbrytning. Vi vill se bättre hushållning med mineral och andra resurser, där återbruk och återvinning går före att starta nya gruvor. 

Naturskyddsföreningen vill ha en ny politik för en hållbar mineralförsörjning. Därför föreslår vi en mineralhierarki liknande den som finns för avfall. Mineralhierarkin är en prioriteringsordning som utgår från samhällets behov av mineral. Istället som för idag då utgångspunkten är att utgå från vilka mineraler som går att bryta. Mineralhierarkin ligger väl i linje med befintlig lagstiftning om att främja återvinning och återbruk. 

Punkterna A, B och C utgår från Naturskyddsföreningens vision om en hållbar utveckling och innebär ett delvis nytt synsätt på mineralförsörjningen. Punkten D kopplar till konkreta förslag på förändringar i politik och lagstiftning – se vidare den fullständiga mineralpolicyn.

A. Förebygga behov av nybrytning av mineralresurser, genom

 • En allmän övergång från en resursintensiv till en hållbar ekonomi.
 • Styrmedel för att minska nuvarande överkonsumtion av många produkter där mineral utgör råvara.
 • Eco-design med hög resurseffektivitet och låg resursförbrukning när nya produkter och materiel utvecklas.
 • Styrmedel för att produkter ska utformas så att de är möjliga att återbruka och återvinna.
 • Utveckling av mer långsiktigt användbara produkter (inom exempelvis informations- och kommunikationsteknologin), samt
 • ökad användning av förnybara material och komponenter (inom exempelvis byggsektorn).  

B. Återbruka material och produkter som innehåller mineralresurser, genom

 • Att stimulera fler former av andrahandsmarknader (second hand) för produkter som ännu är användbara, samt 
 • att stimulera reparationer i ökad grad, av allt från cyklar till mobiltelefoner.  

C. Återvinn redan brutna mineral, genom  

 • ”Urban mining”, det vill säga aktiv utvinning av mineral i mer eller mindre förädlad form, som redan finns i omlopp i samhället men som inte längre används, under förutsättning att detta sker på ett hållbart sätt.  

D. Nybrytning av mineral, får ske

 • Såvida samma syfte inte kan uppnås med mindre ingripande strategier eller metoder, och
 • förutsatt att det finns en påvisbar långsiktig samhällsnytta, och 
 • förutsatt att strikta miljökrav i enlighet med de politiskt beslutade miljömålen efterlevs, och 
 • förutsatt att strikta krav ställs på respekt för mänskliga rättigheter, inklusive urfolks och lokalbefolkningars rättigheter, och 
 • förutsatt att verksamheten uppfyller högt ställda arbetsmiljökrav och att kringboendes hälsa inte påverkas negativt, nu eller i framtiden, och 
 • givet att miljöekonomiska styrmedel införs för att införliva de externa kostnader som brytningen orsakar, samt 
 • att mineralproducenter före ny brytning, redovisar strategier för att i framtiden minska behovet av nya mineral. 

Denna text är ett bearbetat utdrag ur Naturskyddsföreningens mineralpolicy, antagen av styrelsen 2015-12-15. 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll