Nationell strategi för formellt skydd av skog

Naturskyddsföreningens yttrande över Nationell strategi för formellt skydd av skog.

 • Naturskyddsföreningen är positiva till att en ny, reviderad strategi för formellt skydd av skog tas fram. Sedan den senaste revideringen 2017 har flera nya mål och åtaganden tillkommit som ökat behovet av ett mer omfattande och funktionellt skydd av skog. Samtidigt går utvecklingen av miljötillståndet i skogen i fel riktning, och förlusten och fragmenteringen av livsmiljöer är ett av de mest allvarliga och akuta problemen. I det läget är det viktigt att myndigheterna har en tydlig, uppdaterad och ändamålsenlig strategi för sitt arbete med att bilda formellt skydd. Även om de politiska styrsignalerna kring skydd av skog nu delvis fokuserar på andra frågor än själva syftet med skydd,
  så är den politiska ambitionen fortsatt att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, utan bevaras. Det är av största vikt att den ambitionen får genomslag i strategin.
 • Naturskyddsföreningen anser att det behövs större tydlighet kring när avsteg från frivillighet är befogat och saknar tillämpning av begreppet särskilt angeläget allmänt intresse i den föreslagna strategin.
 • Naturskyddsföreningen anser att förekomst av ur- och naturskog
  måste utgöra skäl för avsteg från frivillighet
 • Naturskyddsföreningen anser att avsteg från frivillighet alltid bör göras när så är befogat och skogen hotas av avverkning.
 • Naturskyddsföreningen anser att Skogsstyrelsens och
  Naturvårdsverkets redovisning av ur- och naturskogar behöver beaktas och återspeglas i strategin.
 • Naturskyddsföreningen anser att det saknas skäl samt skapar
  otydlighet att ange att undantag ska tillämpas restriktivt.
  Restriktiviteten blir en naturlig konsekvens av att avsteg från
  frivillighet bara kan göras i särskilda undantagssituationer.
 • Naturskyddsföreningen saknar beskrivning av vad som gäller när skyddsvärda områden i olika grad innefattar annan mark än
  skogsmark.
 • Naturskyddsföreningen vill understryka vikten av att beakta resultatet av brist- och behovsanalysen i den slutliga versionen av strategin.
mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll