Naturskyddsföreningen ska skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Det vill Naturskyddsföreningen råda bot på genom att använda en ofta bortglömd yta med stor potential – nämligen landets alla vägrenar.

Målsättningen är glasklar – minst 1 000 kilometer ängsmark ska skapas och med dessa ska vi kvala in i Guinness rekordbok med världens längsta blomsteräng. Projektet inleds på allvar 2022, men redan nu är det klart att det kommer finansieras av Svenska Postkodlotteriet, som går in med 14,1 miljoner kronor. 

M2dcKEVDPCs poster image

En miljon arter i världen hotas av utrotning

Artdöden är ett allvarligt hot mot mänskligheten och blir allt värre. Mångfalden av arter är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera – ekosystem som ger människan livsviktiga tjänster så som pollination, matproduktion och dricksvatten. Enligt FN utrotas arter 10–100 gånger snabbare nu än under de senaste tio miljoner åren. Just nu hotas upp till en miljon arter av utrotning. Många av dessa kommer att försvinna inom några årtionden om vi inte agerar.

I Sverige beror förlusten av biologisk mångfald till stor del på förändringar i landskapet. De mest artrika markerna i Sverige är ängar och naturbetesmarker, men idag finns bara en bråkdel av dem kvar. De växer igen, bebyggs eller planteras med gran. Samtidigt breder invasiva arter som till exempel lupin ut sig, och tränger undan andra arter.

En 600 000 kilometer lång lösning

Många åtgärder behövs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, men en lösning finns på en oväntad plats, nämligen längs våra vägar. Artdatabanken pekar ut vägkanterna som miljöer där rätt skötsel kan göra att rödlistade arter frodas och sprids. I Sverige har vi hela 600 000 kilometer vägkanter. Som de sköts idag, med tidig och frekvent klippning, urholkar snarare än bidrar de till den biologiska mångfalden. 

BeO5yoJsP4M poster image

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar  bli till paradis för biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen vill utföra arbetet i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar och våra medlemmar. Välkommen att delta! 

Så här skapar Naturskyddsföreningen världens längsta blomsteräng:  

  • Vi fokuserar på kanter längs mindre vägar som tillsammans kommer att bilda ett blomsternätverk som utvecklar och bevarar den biologiska mångfalden i Sverige. 
  • Vi sår ängsblommor, rensar bort invasiva arter, väntar med att slå vägkanterna tills efter blomning samt tar bort gräsklippet efteråt. Till detta kan många människor bidra utifrån sina egna förutsättningar. 
  • Vi uppvaktar aktörer på nationellt plan, exempelvis Trafikverket. Med ökat samarbete vill vi utbyta erfarenheter, utveckla tekniker samt bidra till en förändring av skötsel även längs större vägar som vi av trafiksäkerhetsskäl inte kan nå själva.
  • Efter fyra år ska 1 000 kilometer vägkanter skötas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden, en miljon svenskar ska ha fått ökad medvetenhet om vikten av biologisk mångfald, och 200 lokala åtgärder ska vara utförda. 
  • Resultaten mäts genom att samla in information från våra lokala kretsar och ett antal kommuner, samt genom artinventering längs vissa sträckor.  

Förändringen i landskapet lär snabbt att märkas av alla som färdas längs vägarna. Lyckas vi med projektet att ta oss in i Guinness rekordbok med världens längsta blomsteräng? Ja, det vet vi 2026!

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 7

Relaterat innehåll