Om Naturskyddsföreningens skogar

Riksföreningen äger i dag tre skogsfastigheter: naturreservatet Hjällstadskogen i Värmland, Ryssa 205:1 i Dalarna och Vyöni 1:3 i Norrbotten.

Tidigare ägde föreningen också Osaby Säteri i Småland. Fastigheten överfördes dock år 2020 till en naturvårdsstiftelse som ska värna biologisk mångfald. Frågor om denna skötsel hänvisas till Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby. 

Lokala naturskyddsföreningar (kretsar och länsförbund) äger i vissa fall också skog. Föreningarna är självständiga, juridiska personer. För frågor om deras skogsfastigheter hänvisar riksföreningen till respektive lokala förening.

Vad tycker vi om skogsbruket i Sverige?

Vi tycker att all skog med höga naturvärden ska få ett varaktigt skydd. Nedanför den fjällnära naturvårdsgränsen vill vi att 30 procent av den produktiva skogen ges ett långsiktigt, transparent och kvalitetssäkrat skydd. Det kan ske genom såväl formellt skydd som genom frivilliga avsättningar. För att det förstnämnda ska kunna ske försöker vi påverka regering och riksdag så att markägare ska få ersättning tillräckligt snabbt för att skydda viktiga naturvärden i sin skog.  

I skogen som brukas tycker vi att en betydligt större andel ska skötas med hyggesfria metoder. Trakthyggesbruk (kalhyggen) är inte alltid det bästa valet ens för den enskilda skogsägaren. Vi driver därför på för utvecklingen och användandet av nya skogsbruksmetoder som kan vara ett komplement och ett alternativ för skogsägare till trakthyggesbruket. Alternativa metoder brukar med ett samlingsbegrepp benämnas hyggesfritt skogsbruk. Den ökade användningen av hyggesfritt, som nu äntligen uppmuntras av såväl regeringen som av Skogsstyrelsen och FSC-certifieringen, kan skapa ett mer variationsrikt skogslandskap och ge skogsägare större valfrihet. Vi driver inte ett generellt förbud mot trakthyggesbruk. 

Naturskyddsföreningens policy för skog

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg