Så kan vi stoppa överfisket

Världens hav mår allt sämre. Ekosystem förstörs och arter riskerar att försvinna. Överfiske är den främsta orsaken. Ett ohållbart fiske är inte bara negativt för miljön, det hotar även tillgången till försörjning och mat. Den akuta situationen kräver en snabb omställning till ett mer skonsamt och rättvist fiske.

90 procent av världens fiskbestånd är maximalt fiskade eller överfiskade. Ofta utförs fisket med destruktiva och bränslekrävande metoder. Resultatet är att både klimatet och havens biologiska mångfald påverkas negativt. Trots att världens ledare kommit överens om att havens ekosystem måste skyddas och fiskbestånden nyttjas hållbart fortsätter vi att missa de delmål som satts upp i det globala hållbarhetsmålet 14 (Hav och marina resurser).

Om vi inte lyckas vända utvecklingen och stoppa överfisket är risken stor att havens ekosystem kollapsar och att flera fiskarter och andra marina djur försvinner.

Fem problem med fisket idag

 • Det fiskas för mycket

I decennier har fiskesektorn och dess metoder successivt effektiviserats. Industriella fiskeflottor med sin avancerade teknik kan idag enkelt hitta och fånga fisk. Det har gjort att mer och mer fisk kan fångas vid varje fisketillfälle. Fokus på effektivitet och kortsiktig ekonomisk vinning har resulterat i ett alltför högt exploateringstryck. Subventioner till industrifisket har lett till en överkapacitet hos världens fiskeflottor som bidrar till att det fiskas för mycket.

 • Det fiskas med destruktiva redskap och metoder

Användandet av destruktiva fiskemetoder, såsom bottentrålning, är också ett allvarligt hot mot havens ekosystem och dess invånare. Faktum är att nära en tredjedel av världens sjömat fiskas med bottentrål. Samtidigt finns det forskning som visar att industrifiske som använder bottentrål uppskattningsvis har slängt 437 miljoner ton fisk, motsvararande ett värde av 560 miljarder US dollar, överbord under de senaste 65 åren.

 • Fiskesektorn är djupt orättvis

Världens fiskeresurser är ojämnt fördelade. Trots att 90 procent av världens fiskare – nära hälften av dessa är kvinnor – är sysselsatta inom det småskaliga fisket, domineras världshaven av ett fåtal industriella fiskeflottor från höginkomstländer. Även mycket av det fiske som sker i låginkomstländer utförs av storskaliga aktörer från höginkomstländer, såsom EU:s långdistansflotta.

Inom EU står det småskaliga fisket för ungefär 75 procent av den aktiva flottan, men på grund av bland annat överfiskade bestånd och orättvis tillgång till fiskeresurser utgör deras fångst mindre än 10 procent av EU:s totala “landade” fångst.

 • Fisk från industrifisket blir foder istället för mat

Globalt sett går nära 95 procent av fångsten från det småskaliga fisket till mat för människor medan uppemot en tredjedel av fångsten från det industriella fisket blir till djurfoder. Visste du till exempel att laxen på din tallrik delvis har blivit uppfödd på fiskmjöl? Om fördelningen av fiskeresurser i stället gynnar det småskaliga fisket skulle fångsten kunna bli mat för människor snarare än djurfoder

 • Industriellt fiske för nära kusterna

Ett annat problem är att många industriella fiskebåtar fiskar för nära kusten. Förutom att det slår hårt mot lokala fiskbestånd och känsliga kustnära ekosystem, konkurreras småskaliga fiskare ut från traditionella fiskevatten och fiskeresurser.

Ett ohållbart fiske drabbar alltså både miljön och möjligheten till försörjning och mat för miljarder människor. Situationen förvärras ytterligare av klimatförändringarna som påverkar både kustnära ekosystem såsom korallrev, och leder till förändrade utbrednings-mönster för många fiskarter.

Tre åtgärder för fisken och havet

För att ge haven och fiskbestånden en chans till återhämtning, minska ojämställdhet, hunger och fattigdom i världen krävs en omställning av fisket:

 1. Fisketrycket måste minska så fiskbestånden får en chans att återhämta sig
 2. Användningen av destruktiva metoder måste upphöra
 3. Fiskeresurserna behöver fördelas rättvist och prioritera ett skonsamt småskaligt fiske som gynnar flest människor

Trots att både internationell och EU-lagstiftning har ambitionen om att avskaffa subventioner som bidrar till överfiske, säkerställa välmående fiskbestånd och ett skonsamt fiske liksom stödja den småskaliga fiskenäringen så är det en lång väg kvar. Fortfarande gynnas de som är störst och fiskar mest.

Omställningen kan inte vänta

Det är nu hög tid för politiker att agera. En viktig del i omställningen är att freda kustvatten från industriellt fiske och destruktiva metoder. Företräde bör ges till ett hållbart småskaligt fiske som använder selektiva och skonsamma fiskemetoder, bidrar till flest arbetstillfällen och säkerställer livsmedelsförsörjningen i världen.

Nu under det internationella året för småskaligt fiske uppmanar Naturskyddsföreningen därför Sverige att ta på sig ledartröjan och agera för att detta ska bli verklighet. Regeringen måste se till att Sverige aktivt lyfter och prioriterar utvecklingen av ett hållbart småskaligt fiske, både inom EU och internationellt. Detta genom att:

 1. verka för en omställning av fisket där ett selektivt och skonsamt småskaligt fiske ges prioriterat företräde till kustnära fiskeområden och fiskeresurser samt driva på för en utökad exklusiv zon avsatt för ett hållbar småskaligt fiske inom EU och globalt.
 2. verka för en permanent utflyttning av den svenska trålgränsen till 12 nautiska mil, samt att den nationella kvottilldelningen bidrar till en omställning till ett selektivt och skonsamt fiske.

2022 – Internationella året för småskaligt fiske

Det småskaliga fisket har länge varit förbisett och nedprioriterat. Men med nya internationella riktlinjer har den småskaliga sektorn fått allt större uppmärksamhet! Det beror mycket på att världens länder genom FAO för första gången gemensamt antagit internationella riktlinjer för ett rättvist, jämställt och hållbart småskaligt fiske.

Nu har FN utsett 2022 till det småskaliga fiskets år. Hurra! Det här året kommer vara avgörande för att:

 • Öka världens förståelse av det småskaliga fisket viktiga roll för livsmedelstrygghet, fattigdomsbekämpning och hållbart nyttjande av naturresurser.
 • Stärka dialogen mellan aktörer på olika nivåer och leda till förändring – globalt och på EU-nivå.

Förväntningen är att året resulterar i att regeringar världen över förändrar sin fiskepolitik så att denna i större utsträckning inkluderar och främjar ett hållbart småskaligt fiske.

fiske,fiskenät,hav,måsar

Stoppa överfisket!

Världshaven mår allt sämre och överfiske är den främsta orsaken. Nu måste vi ställa om fisket!

Jag vill veta mer!
Gillas av 8

Relaterat innehåll