Så påverkas ålgräs av exploatering

Hoten mot haven är många. Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. I Sverige hotas bland annat den viktiga arten ålgräs. Men ålgräs behövs – som skydd för vattenlevande djur, för minskad erosion och för att motverka klimatförändringar. 

Varför är ålgräs viktigt? 

Ålgräs (Zostera marina) är en kärlväxt som bildar täta ängar i både salta och bräckta vatten. På västkusten växer ålgräset på grunda, mycket mjuka bottnar medan det inne i Östersjön växer lite djupare på sandiga bottnar. 

Många arter av både fisk och ryggradslösa djur trivs i ålgräsängarna, som ofta har hög biologisk mångfald. Tätt ålgräs är också ett bra gömställe för fiskyngel under deras uppväxt. Ålgräs saktar även ner vattenrörelser och skyddar på så sätt stränder från erosion och gör vattnet klarare genom att små partiklar faller till botten. 

På västkusten har man sett att ängar med ålgräs är väldigt bra på att lagra kol. På så sätt kan det hjälpa till att motverka klimatförändringar.  

Hur skadas det?

Grunda och kustnära miljöer utsätts för många olika typer av mänsklig påverkan. Här finns bryggor och småbåtshamnar, ofta i samma lugna vågskyddade områden som sjögräsängar trivs. Hamnar och båttrafik kan påverka på många olika sätt. Bryggor och båtar skuggar sjögräset som behöver ljus för att växa och må bra. Muddring av botten i hamnar och farleder för att båtar ska kunna ta sig fram riskerar att ta bort både ålgräs och röra upp bottensediment som också kan skugga ängarna. Även ankring kan skada ängarna genom att dra med sig ålgräs och skada ängarnas rotsystem. Dessutom kan svall från båtar förändra bottnarnas sammansättning.  

Ålgräs hotas även av flera andra saker. Ett hot är övergödning – när alltför mycket näring finns i vattnet, då växer både mikroalgerna i vattnet och de fintrådiga algerna så mycket att ålgräset inte får tillräckligt mycket ljus. 

Ett annat hot är ohållbart fiske, eftersom ålgräs påverkas av att ekosystemets balans ändras. Ett exempel på det är att utfiskning av större rovfiskar kan leda till en ökning av småfiskar. När dessa småfiskar äter kräftdjur och andra smådjur som i vanliga fall håller ålgräs rent från fintrådiga alger, ja då kan då algerna breda ut sig – och då skuggar de ålgräset som behöver ljus för att överleva. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll