Så vill vi bevara närnaturen

Vi har alla ansvar för att ta hand om och förvalta naturens resurser. Men ansvaret blir lätt abstrakt om inte naturen finns i vår vardag. Vi behöver närnatur – träd, vatten, blommor och fjärilar, småkryp och fågelsång. Sådant som ger upplevelser som skapar engagemang.   

Att få uppleva natur nära är en unik möjlighet att knyta känsloband till en plats och till levande växter och djur. Känslorna för den natur som barn får leka och vistas i, följer ofta med som starka minnen upp i vuxen ålder. Att se fjärilar, lyssna på fågelsång och få följa ett enda träd genom årstiderna, kan bli ett nöje, en tröst och en positiv känsla för livet. En plats som man kallar och upplever som ”sin egen” skapar engagemang och blir viktig att värna och ta hand om – ett symboliskt värde och ett sätt att ta ett personligt ansvar för naturen. 

Att ta ansvar, vårda och värna 

Överallt finns träd eller naturområden med namn som inte står på kartor, men som är påhittade av barn eller vuxna som lärt känna håleken, dykudden eller Bagisskogen. Träd som Kungsträdgårdens almar och ”TV-eken” väckte engagemang och älskades, men blev rikskända först när de skulle fällas. ”TV-eken” fick till och med en vänförening och egen Facebooksida. Och de är inte unika. De flesta har platser med speciella träd, stigar, bäckar, badklippor eller utsiktsplatser står för trygghet och igenkänning. När de hotas kan det kännas som att förlora en fast punkt, något som är viktigt för livskvaliteten.  

Det finns många likheter mellan att bygga upp en relation till naturen och till en människa. Om man ger ”sin” plats i naturen ett namn, blir det lättare att både prata och bry sig om den. Vänskapen, känslorna, väcker ofta en vilja att ta ansvar, vårda och värna, alla viktiga grunder i det hållbara samhället. 

Mänsklig påverkan på naturen kan både vara på gott och ont. Att anlägga en stig kan öppna naturen för många som annars har svårt att ta sig fram och ge fler chansen att få egna upplevelser – höra fåglarna, se en ekorre och känna doften av jord och löv.  Samtidigt blir det fler som är beredda att kämpa när naturen hotas. 

Naturskyddsföreningens arbete med närnatur 

Vi vill att närnaturen ska bevaras – både för växternas, djurens och människornas skull. Ända sedan föreningen grundades 1909 har vi arbetat för att rädda hotad skyddsvärd natur. Redan på 1930-talet började föreningen uppmärksamma behovet av natur i tätorter.  

Idag arbetar Naturskyddsföreningen på både lokal, regional och nationell nivå för att uppmärksamma närnaturens alla värden och för att fler tätortsnära skogar ska skyddas långsiktigt. Kontakta din lokala Naturskyddsförening för att vara med i arbetet att bevaka närnaturen. 

För att närnaturen ska få en hållbar skötsel och ett skydd i ett längre perspektiv krävs grundläggande förändringar både i lagstiftning och ansvar. Det behövs förändringar inom myndighetsrådgivning, kompetensutveckling, kartläggning, fysisk planering, skogsskötsel/-bruk, samverkan, skydds- och avtalsformer samt uppföljning. 

Dags för en förbättrad lagstiftning 

Vi vill att närnaturen ska bevaras – både för växternas, djurens och människornas skull. Därför vill vi att en ny lagstiftning för skogen tas fram och samlas under miljöbalken.   

Nya regler, som i långt större utsträckning än idag tar hänsyn till skogens sociala värden, ska införas. Skogar som är viktiga för rekreation och friluftsliv ska undantas från åtgärder och exploatering som inte främjar dessa värden eller biologiska och kulturella värden. Detta innebär bland annat följande: 

 • En betydande del av naturen i tätortsnära områden avsätts som reservat eller med annan långsiktig, legal skyddsform som till exempel naturvårdsavtal (= formellt skydd). 
 • I tätortsnära natur och annan natur av betydelse för lokalbefolkning eller det rörliga friluftslivet bedrivs en skötsel som bevarar, vårdar och utvecklar sociala, kulturella och biologiska värden på lång sikt. Det innebär bland annat att skogsbruk med kalhyggen inte tillåts i skogar med höga sociala, kulturella och biologiska värden. Skog inom cirka 300 meter från skolor, förskolor och äldreboenden undantas från åtgärder som inte främjar sådana värden. Läs mer om hantering av värden 
 • Samråd hålls alltid med de som berörs av större åtgärder och förändringar i tätortsnära skog till exempel boende, skolor/förskolor och föreningar. 
 • Konsekvensanalyser genomförs när förändrade planer påverkar barns tillgång till natur.  
 • Om markägare eller andra bryter mot de regler som gäller för hur skogen ska skötas, ska det få konsekvenser.  
 • Ideella miljöorganisationer ges möjlighet att agera rättsligt och föra talan vid beslut enligt de regler som gäller, eller kommer att gälla för skogen, samt får liksom allmänheten i stort fortlöpande tillgång till information om planerade avverkningar. 

En fysisk planering med helhetssyn 

 • En landskapsplanering för naturmark införs där hänsyn tas till alla berörda intressen: biologiska, sociala, kulturella samt olika upplevelsenäringar som turism. 
 • Planer och policys utvecklas för skydd och skötsel av tätortsnära natur i alla län och kommuner.  
 • Tätortsnära natur bevaras och återskapas så att alla nya bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus som planläggs har tillgång till natur inom cirka 300 meter.  
 • Tätortsnära natur bevaras och återskapas där det råder brist på sådan.  
 • Både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter beaktas i den fysiska planeringen. De samhällsekonomiska fördelarna av naturens alla ekosystemtjänster vägs in i de beslut som fattas. 
 • Plan- och bygglagen kompletteras med en ny bestämmelse om att översiktsplanen även ska belysa kommunens hantering av den bostads- och tätortsnära naturen. Läs mer på sidan 50 i vårt förslag till ny skogspolitik Ny vår för skogen. 

Ökad kunskap om den tätortsnära naturen 

 • Markägare och myndigheter utbildas så att de har en hög kompetensnivå inom naturvård och rekreationsinriktad skötsel av naturen.  
 • Satsning på forskning och utbildning om samt utveckling av skogsskötselsystem som är anpassade för tätortsnära skogar.  
 • Kommunerna får ett uttalat ansvar för att kartlägga den tätortsnära naturens biologiska, sociala och kulturella värden för att få ett underlag till skydd och hållbar skötsel.  
 • Ett nationellt kvalitetsprogram utvecklas som innehåller krav på den tätortsnära naturens utformning och innehåll.  
 • Metoder för värdering av tätortsnära natur utvecklas.  
 • Utomhuspedagogik införs som en obligatorisk del i lärarutbildningar. 

Utökad samverkan och information 

 • Lokalbefolkning och samer ges medinflytande över natur som har betydelse för rekreation, jakt, näringsverksamhet etc. I Sverige gäller detta särskilt samernas rättigheter, kultur och försörjningsmöjligheter.  
 • Lokala forum utvecklas där allmänhet, myndigheter, skolor, ideella organisationer och markägare kan diskutera aktuella frågor som berör den tätortsnära naturen. 

Läs mer om närnaturen – värdet, hoten, bevarandet 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll