Samarbeten med stiftelser: Nordens Ark

Nordens Ark i Bohuslän är en stiftelse som bland annat arbetar med utrotningshotade djur. Nordens Ark bedriver avel, uppfödning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Nordens Ark kring uppfödning av pilgrimsfalk och vitryggig hackspett. Bägge fågelarterna finns att titta på för besökare på Nordens arks Vilda park.

Pilgrimsfalken har varit hotad i stora delar av landet på grund av miljögifter och illegal jakt, men räddats kvar framför allt på grund av uppfödning och utplantering av ungar, bevakning av bon och fåglar.

För att rädda arten började Naturskyddsföreningen föda upp falkar 1974. År 2000 flyttades uppfödningen till Nordens Ark. Sedan dess har falkar från parken släppts ut i naturen varje år. Idag sprider sig pilgrimsfalken åter till bergsbranter där den tidigare bodde. Målet är nu att binda ihop den sydsvenska stammen med den som finns i övre Norrland. Därför släpps falkar ut i Mellansverige, bland annat har falkar placerats ut på Folksams skrapa i Stockholm.

Den vitryggige hackspetten är fortfarande akut hotad i Sverige. Hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har skövlats till förmån för mer lönsamma gran- och tallskogar. Där är det svårt för vitryggen att hitta föda och bygga bo. Tack vare vårt samarbete med Nordens Ark kan vitryggsungar födas upp och placeras ut i lämpliga lövskogar. Målet är att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar. Idag finns bara ett fåtal vitryggiga hackspettar i det vilda, men vi ger inte upp, utan fortsätter både avel, utplantering, vintermatning och att hålla koll på fåglarna.

På Nordens Ark sköter kompetenta djurvårdare och med lång erfarenhet av bevarandeprojekt de båda arterna. För Naturskyddsföreningen har det långvariga samarbetet med uppfödning av ungar haft stor betydelse för forskningen om avel och för att sprida information kring det artbevarande arbete som föreningen driver.

Kontakt

Kristoffer Stighäll, projektledare projekt vitryggig hackspett
Telefon: 070-669 68 96
E-post: kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!