Skyddat hav – ett projekt för både havens och människans skull

Vi behöver biologisk mångfald i haven. Samtidigt behöver vi kunna nyttja havens resurser. Därför behöver vi välförvaltade marina skyddsområden, men idag är skyddet ofta inte tillräckligt. Naturskyddsföreningen driver projektet Skyddat hav.   

Bakom initiativet Skyddat hav ligger behovet av skydd mot överfiske, destruktiva fiskemetoder och exploatering.  Havens ekosystem måste kunna få chans att återhämta sig. Och de får en bättre möjlighet till återhämtning med marina skyddade områden. Bättre skydd förväntas i sin tur även ha positiva effekter, till exempel säkrare och mer långsiktig tillgång till fisk – för alla de miljarder människor som är beroende av friska hav. Ett friskare hav är också bättre rustat för att stå emot - och även mildra negativa effekter från klimatförändringar.   

Skyddat hav – för både människor och friska hav 

Samtidigt som skyddet av havet måste utökas behöver människans behov av havens resurser tillgodoses, både på kort och på lång sikt. I den här frågan finns alltså en svår och viktig balansgång. Naturskyddsföreningens projekt Skyddat hav fokuserar på båda dessa aspekter, och på hur man kan uppnå ett bättre marint skydd och en hållbar marin utveckling för både hav och människor.    

Globala mål för ökat havsskydd   

Just nu händer det mycket inom havsskyddsfrågan. De globala målen för hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030, håller på att implementeras och mål 14 – som är ”friska hav och hållbart nyttjande av resurser” – är centralt. Dessutom innehåller det bland annat ett delmål på att tio procent av haven ska vara skyddade år 2020.  EU:s nya strategi för biologisk mångfald har mål om 30 procent skydd av haven även beslutats, mål som även diskuteras som inom FN och i Sverige.  

Inom både FN och EU pågår det därför en process att skapa skyddade områden – så kallade MPAs, marine protected areas – i internationella vatten, och många av världens stater ser över sina egna skydd. Det gör även Sverige: den svenska regeringen prioriterar marint skydd och i många län arbetar man för att både utöka och förbättra det marina skyddet.   

Skyddat hav – på papperet   

Problemet är att idag kan marina områden ofta vara skyddade på pappret – men utan att skyddet speglas i konkret reglering av de verksamheter som pågår i området, som till exempel fiske. Och det behöver ändras, om havens utveckling ska vara hållbar.     

Det behövs mer och bättre skydd av våra hav över hela världen. Naturskyddsföreningen genomför därför projektet ihop med två internationella samarbetspartners: CAOPA i Senegal/Västafrika och CANCO i Kenya/Östafrika. Förutsättningarna ser olika ut i de olika länderna. I Sverige har vi nått målet för hur stor del av våra hav som ska skyddas – vi är i dagsläget uppe i cirka 14 procent – men i många av områdena tillåts fortfarande verksamheter som kan skada havsmiljön, som exempelvis bottentrålning.    

I Kenya och Senegal behöver man fortfarande inrätta fler skyddade områden. Här är det också viktigt att detta görs tillsammans med kustbefolkningen, som ofta är direkt beroende av de resurser havet ger. Dessutom finns det i dessa länder kustområden som skyddas på lokalbefolkningens eget initiativ men som hittills inte fått ett verkligt skydd genom ländernas lagstiftningar.   

Målet: en katalysator för friskare hav   

Målet för projektet Skyddat hav är att marina skyddsområden ska fungera som katalysatorer för både friskare hav och välmående kustbefolkning, och att det ska finnas en hållbar förvaltning av marina skyddsområden i Sverige, Senegal och Kenya. Därför är det viktigt att sprida både kunskap om vikten av marint skydd och hållbar utveckling i haven, samt kunskap om skadan av destruktiva fiskemetoder som bottentrålning.    

 Ett annat mål inom Skyddat hav är att den havsplanering som Havs- och vattenmyndigheten gör arbetat med under 2019 och som regeringen beslutar om 2021 ska ta höjd för det ökande behovet av marint skydd, både i och utanför marina skyddsområden.   

I projektet Skyddat hav ska Naturskyddsföreningen tillsammans med CAOPA och CANCO bland annat:   

  • Inkludera lokala aktörer i arbetet för ett hållbart hav.
  • Grundligt genomlysa rådande lagstiftning för att trygga ett verkligt skydd för de marint skyddade områden (MPAs) som redan finns. 
  • Inom ramen för projektet ska vi bland annat genomföra workshops, en utställning, publicera rapporter samt sprida information och filmer. Vi kommer även att presentera goda exempel och konkreta och genomförbara lösningar.    

Hittills i projektet har vi bland annat:  

  • Analyserat det svenska områdesskyddet och rådande lagstiftning samt släppt rapporten Skydd på riktigt.
  • Hållit workshops tillsammans med CAOPA och CANCO samt släppt rapport om best practice för skydd i Kenya och Senegal.
  • Tillsammans med NGO:er i Europa lämnat in en klagan till EU-kommissionen gällande bristande skydd av bland annat tumlare i Östersjön, vilket resulterat i ett överträdelseärende mot Sverige som vi noggrant följer.
  • Bedrivit ett aktivt påverkansarbete mot politiker och myndigheter i Sverige, Kenya och Senegal för bättre skydd av haven.
  • Genomfört en kommunikationskampanj för bättre skydd av haven.
  • Anordnat en webbinarieserie om framtidens skyddade hav  

Projektet Skyddat hav genomförs under 2018 – 2021 och finansieras med stöd av Postkodlotteriet.   

Vill du veta mer om projektet Skyddat hav?   

Kontakta Johanna Källén Fox, projektledare och sakkunnig marint områdesskydd: johanna.fox@naturskyddsforeningen.se   

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll