Vad är algblommning?

Med varma, lugna sommardagar kommer också massförökningen av cyanobakterier och alger igång. Den övergödning våra vatten utsätts för leder både till utbredd algblomning i våra hav och stora mängder fintrådiga alger vid kusten.

Övergödning och värme får alger att blomma  

Under sommaren är det ofta mängden tillgänglig näring som begränsar tillväxten av mikroalger och cyanobakterier. Men cyanobakterierna, som oftast är de som orsakar den så kallade algblomningen, har en fördel: kvävefixering. Det innebär att de kan ta upp och binda kväve som finns löst i vattnet och göra om det till näringsämnen som till exempel alger kan använda. ‎Det ger dem ett övertag framför alger. 

Cyanobakterierna växer till under perioder av lugnt väder och höga vattentemperaturer. Då syns de som bruna gryniga strimmor på vattenytan. Vissa arter av cyanobakterier kan bilda gifter.  

Övergödning kan också leda till problem för bottenlevande vegetation, såsom sjögräs och tång. I grunda övergödda havsvikar bildas ofta mattor av fintrådiga alger på sommaren. De snabbväxande trådalgerna växer ibland fastsittande på andra växter och på stenar, men kan även ligga löst i tjocka mattor på botten. De konkurrerar med andra växter om ljus och näring. 

Algblomning påverkar livet i havet negativt på många sätt: 

När blommande cyanobakterier och mikroalger dör och faller till botten används stora mängder syre då de bryts ner. Detta kan skapa syrebrist och leda till en ökad utbredning av döda bottnar där fisk och bottenlevande djur inte klarar sig, inte minst i djupa områden med låg vattenomsättning. Detta är negativt inte minst för torsken i Östersjön som behöver syrerikt vatten i de djupa områden där den leker. Vid syrebrist frigörs också fosfor från sedimenten vilket förvärrar övergödningen, så kallad internbelastning. 

Algmattor kan skugga de grunda bottnarna och göra så att tång och sjögräs inte får tillräckligt med ljus och näring. Detta är negativt för många andra organismer, eftersom sjögräs och tång är viktiga för såväl fisklek och uppväxt som för den biologiska mångfalden i grunda områden. Förlust av sjögräs kan också leda till andra negativa effekter såsom grumligare vatten, eftersom sjögräs saktar ner vattenrörelserna och sedan binder de små fina sedimentpartiklarna som då faller ner till botten.

För människor och husdjur är det klokt att undvika att bada under algblomning av cyanobakterier. En del av bakterierna tillverkar gift som framförallt kan ge hudirritationer, illamående och kräkningar. Gifterna förstörs inte vid kokning, använd därför inte heller vatten med alger i till matlagning.‎

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll