Uppdaterad åtgärdstabell för vitryggig hackspett

Naturskyddsföreningens yttrande över uppdaterad åtgärdstabell för vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)

  • Naturskyddsföreningen anser att den uppdaterade åtgärdstabellen för Åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett i stora drag är bra och stödjer de åtgärder och prioriteringar som anges.
  • Naturskyddsföreningen anser att målen är tydliga och konkreta, men att det kortsiktiga målet är otillräckligt för att nå det långsiktiga målet vilket innebär att arbetet med skydd och restaurering av livsmiljöer kommer behöva utökas kraftigt i framtida programperioder. Minst fem optimalområden bör pekas ut i varje värdetrakt under kommande programperioden för att lägga grunden för detta långsiktiga arbete.
  • Naturskyddsföreningen anser att fokus under kommande programperiod bör vara att öka genomförandetakten för skydd och restaurering av livsmiljöer i områden där arten finns eller har sannolikhet att sprida sig till i närtid. Särskilt då erfarenheter och utvärderingar från tidigare programperioder visar att trots ambitiösa åtgärdsprogram nås inte de uppsatta målen för dessa åtgärder.
  • Naturskyddsföreningen vill genom Projekt vitryggig hackspett fortsätta spela en central roll i bevarandearbetet med arten och dess livsmiljöer även under nästa programperiod.
mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll