Utan varg blir naturen fattigare – därför har den en viktig roll

Vargen är liksom övriga rovdjur en naturlig och viktig del av vår natur. De befinner sig högst upp i näringskedjan och hjälper till att bibehålla ekosystemens balans.

Vargen är en hotad art i Sverige. Det finns för få vargar och det finns problem med inavel. Arten är inte livskraftig och därför är den rödlistad som starkt hotad. Vargen är också fridlyst enligt svensk lag och har ett strikt skydd i EU:s naturvårdsdirektiv. Vargen har, liksom övriga rovdjur, en viktig roll i naturen. Utan dem blir det en obalans. 

Vargens roll i ekosystemet 

Här är några exempel på hur vargen bidrar till biologisk mångfald och fungerande ekosystem: 

  • Vargen är en naturlig del av Sveriges ekosystem och den har en viktig roll som toppredator. Den är en effektiv jägare som håller efter populationsstorleken hos växtätarna. Vargen påverkar inte bara antalet bytesdjur utan även deras beteende exempelvis genom att skapa rädsla och försiktighet.
  • Höga koncentrationer av hjortdjur förhindrar växtarter som rönn, asp, sälg och ek att växa upp ovanför beteshöjd på många platser. Det leder även till att skogsägare undviker att plantera tall i södra Sverige på grund av älgbete.

Utan varg blir naturen fattigare 

Om rovdjur som till exempel vargen skulle försvinna kan det påverka det ekosystem där rovdjuren lever. Forskning visar hur gnagare, mindre rovdjur och växtlighet samspelar.  

Vargens matrester, rester av bytesdjur, kommer andra rovdjur till glädje och äts av andra rovdjur som till exempel järv, lodjur, björn, räv, kungs- och havsörn. Vargens roll för att försörja de asätande arterna med kadaver kan få stor betydelse i ett framtida varmare klimat för till exempel järven. En del av lämningarna blir dessutom mat åt småfåglar under vintern och mat och husrum åt asätande insekter.  

Naturturism

Naturturism med björn- och järvskådning från gömsle, utflykter med ylande vargar i fokus, bäversafari och älgturer lockar turister från mer än 75 olika nationaliteter långt ut på den svenska landsbygden. Därmed betalas det ut löner till lokala guider, traktens boendeanläggningar, matleverantörer och företag som tillhandahåller utrustning. Det här är pengar som kommer utifrån och hamnar i landsbygdskommuner som kämpar med ekonomin eftersom skogsbruk och annan industri sysselsätter allt färre.  

Ekosystem vad är det? 

Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett naturområde, till exempel en skog. Ekosystemet är ett samspel mellan såväl alla djur och växter som markens beskaffenhet och näring, vattnet och klimatet. Vi människor är helt beroende av att naturens olika ekosystem fungerar. De förser oss bland annat med ren luft, dricksvatten, mat, byggmaterial och naturens förmåga att utjämna klimatförändringar.  

Bli medlem och stöd vårt artbevarande arbete

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du med och stöder arbetet för att bevara hotade arter i Sverige, samt för att öka kunskapen om arters betydelse för ekosystem och den biologiska mångfalden.

Naturskyddsföreningen arbetar för att:

  • öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och hotar arter
  • utreda vad som behövs för att rädda hotade arter
  • öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden  
  • viltförvaltning och jakt ska utgöra en del av hållbart nyttjande av biologiska resurser
  • skyddsjakt på björn, järv, lo och varg ska enbart undantagsvis tillåtas, när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.

Ge en gåva
Gillas av 12

Relaterat innehåll