Utan varg blir naturen fattigare – därför har den en viktig roll

Vargen och alla andra djur och växter samspelar i naturen. I ekosystemen har vargen en viktig roll som gynnar många andra arter och bidrar till balans mellan växter, växtätare, varg och andra rovdjur.  

Vargen är en hotad art i Sverige. Det finns för få vargar och det finns problem med inavel. Arten är inte livskraftig och därför är den rödlistad och skyddad enligt lag.  

Växter, växtätande djur och de djur som äter växtätarna är alla delar i ekosystemet, samspelet i naturen, och måste alla finnas för att naturen ska fungera. Vargen har, liksom övriga rovdjur, en viktig roll i naturen. Utan dem blir det en obalans. 

Vargen gynnar och samspelar med andra djur och växter 

Här är några exempel på hur vargen bidrar till biologisk mångfald och fungerande ekosystem: 

  • Vargen håller efter växtätarna, både genom att påverka deras beteende och genom att döda de svagare individerna. Därför påverkar vargen även den vegetation som bytesdjuren äter av.  
  • Vargen i Sverige äter framför allt älg. Älgstammen, som varje år skadar enorma mängder av unga tall- och lövträd, hålls efter av jägare och vargar.  
  • Vargens jakt på älg skiljer sig från jägarens när det gäller vilka djur som jagas. Om vargen kan välja så siktar de in sig på svaga och långsamma individer och medverkar på det sättet till att starkare djur överlever och kan sprida sina gener vidare till kommande generationer. 

Utan varg blir naturen fattigare 

Om vargen skulle försvinna, påverkar det hela det ekosystem där vargen lever. Forskning visar hur gnagare, mindre rovdjur, växtlighet och till och med trädens utbredning skulle påverkas negativt. Fler aspar, sälgar och rönnar kan till exempel växa till sig där det finns vargrevir för att trycket från de betande djuren, främst älg, är mindre.  

Vargens matrester, rester av bytesdjur, kommer andra rovdjur till glädje och äts av andra rovdjur som till exempel järv, lodjur, björn, räv, kungs- och havsörn. En del av lämningarna blir dessutom mat åt småfåglar under vintern och mat och husrum åt asätande insekter.  

Ekosystem vad är det? 

Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett naturområde, till exempel en skog. Ekosystemet är ett samspel mellan såväl alla djur och växter som markens beskaffenhet och näring, vattnet och klimatet. Vi människor är helt beroende av att naturens olika ekosystem fungerar. De förser oss bland annat med ren luft, dricksvatten, mat, byggmaterial och naturens förmåga att utjämna klimatförändringar.  

Friska ekosystem består av en rik biologisk mångfald, det vill säga många olika växter, växtätare och rovdjur som trivs och frodas i sina olika livsmiljöer och som samspelar med varandra. Då har vi en natur i balans som bättre kan stå emot miljöförändringarna. 

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.

Ge en gåva
Gillas av 8

Relaterade inlägg