Yttrande över Kommissionens förslag till en revidering av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på EU-kommissionen förslag om en uppdatering av EU:s humanläkemedelslagstiftning.

Naturskyddsföreningen är positiv till kommissionens övergripande intentioner om ökad hänsyn till miljö. Naturskyddsföreningen välkomnar föreslagna åtgärder för att minska antibiotikaresistensen, men anser att förslaget måste skärpas på flera andra områden gällande miljön. Förslaget måste framför allt på ett bättre sätt adressera:

1. Större hänsyn till miljörisker
När ett läkemedel bedöms vara skadligt för miljön måste denna information beaktas. Naturskyddsföreningen anser att miljöriskbedömningarna ska vägas in i nytta-riskbedömningen av ett läkemedel, och att miljöskadliga läkemedel ska receptbeläggas.

2. Ökad transparens
Naturskyddsföreningen vill se ökad transparens inom hela läkemedelsbranschen. Var läkemedelssubstanser och läkemedel är producerade samt resultat från miljöriskbedömningar bör vara offentlig information.

3. Minskade utsläpp vid produktion
Miljöbelastningen av utsläpp från läkemedelsfabriker kan i vissa fall vara mycket stor. Naturskyddsföreningen anser att utsläpp från läkemedelsproduktion måste regleras och anser att krav bör införas på att fabriker inte får släppa ut förorenat vatten i naturen. 

Hjälp oss att avgifta vardagen!

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att få bort farliga kemikalier i vardagen.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll