Avloppsreningsverk släpper ut miljöskadliga ämnen

Utsläpp via avloppsreningsverk är en starkt bidragande orsak till att läkemedel, mikroplaster, PFAS och andra miljöskadliga ämnen finns i nästan alla våra sjöar och vattendrag.   

Många studier har visat att nästan alla svenska sjöar och vattendrag innehåller flera läkemedel och miljöskadliga ämnen, som till exempel PFAS. Vissa ämnen hittas ofta i så höga koncentrationer att de kan ha en negativ effekt på djur och natur.  

Ett fåtal avloppsverk renar vattnet från läkemedel 

Läkemedel kommer till vattenmiljön främst via avloppsreningsverken. Läkemedel hamnar i avloppsvattnet genom att vi kissar och bajsar ut det som kroppen inte tagit upp, eller genom att vi sköljer bort det vi haft på huden. Bara en handfull av Sveriges över tusen avloppsreningsverk kan idag rena bort läkemedel. Även mikroplaster och andra miljöskadliga ämnen, som PFAS, finns avloppsvatten och kan inte renas bort.

Effekter av avloppsreningsverkens utsläpp 

  • Fisk och andra djur i vattnet kan inte längre ätas. Miljöskadliga ämnen kan ansamlas i vattenlevande organismer. När fiskar simmar i PFAS-förorenat vatten kan fisken innehålla så höga nivåer av PFAS att den inte kan anses säker att äta ur ett hälsoperspektiv. Vissa kräftor som är testade innehåller så höga halter PFAS att de inte kommer att få säljas.
  • Ökad antibiotikaresistens. Användning och utsläpp av antibiotika är en bidragande orsak till utveckling av antibiotikaresistens, dvs att bakterier inte längre tar skada av antibiotika. Om antibiotika inte längre fungerar blir många sjukdomar svårbehandlade.  
  • Försämrat dricksvatten. I Sverige tas ungefär hälften av dricksvattnet från sjöar och vattendrag. Att avloppsreningsverk ofta släpper ut vatten med läkemedel, PFAS och andra miljöskadliga ämnen i dessa dricksvattentäkter är ett problem. Dricksvattnet i Sverige är på många håll så förorenat så att det måste genomgå dyra reningsprocesser
  • Djur och ekosystem påverkas. Utsläpp påverkar djur som lever i vattnet. Djuren kan ändra beteende och förlora förmågan att föröka sig, vilket i sig gör att arter på sikt riskerar att försvinna från våra vatten. Dessutom exponeras organismer i våra vatten för en rad olika miljögifter samtidigt vilket gör effekterna svåra att förutspå. 

Vad tycker Naturskyddsföreningen? 

Naturskyddsföreningen anser att föroreningen av våra vatten är ett samhällsproblem. Miljöskadliga ämnen måste renas bort i avloppsreningsverken så att de inte  släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att staten tar ett övergripande ansvar för att ge avloppsreningsverken möjlighet att installera avancerad rening. Samtidigt är det viktigt att staten agerar för en minskad spridning av miljöskadliga ämnen.  

Hur arbetar Naturskyddsföreningen?  

Genom politiskt påverkansarbete arbetar vi för att :

  1. EU:s avloppsdirektiv som håller på att uppdateras ska ställa höga krav på rening av miljöskadliga ämnen i avloppsreningsverken, och att förorenare (t.ex. läkemedelsbolag) är med och betalar för den utökade reningen.   
  2. Skärpa lagar och regler så att farliga kemikalier, som PFAS, förbjuds och därmed inte hamnar i vårt avloppsvatten.  
  3. Staten ska ta ett övergripande ansvar för rening av vatten. Vi vill se både ekonomiska styrmedel och att politiska beslut tas som driver på arbetet för renare vatten.  

Vad kan du göra?  

Bli medlem. Hjälp oss att arbeta för en renare miljö! Genom ditt medlemskap blir vår röst starkare, och vi får därmed större möjlighet att påverka beslutsfattare. Tillsammans kan vi påverka! 

Maila ditt parti. För att visa för beslutsfattare att denna fråga är viktig kan du maila till en representant från ditt parti. Bäst effekt får det om du mailar en person som sitter i miljö- och jordbruksutskottet, se lista på politiker här, och förslag på argument finns här

Ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet 

Emma Nohrén (MP): emma.nohren@riksdagen.se
Kjell-Arne Ottosson (KD): kjell-arne.ottosson@riksdagen.se
Jessica Rosencrantz (M): jessica.rosencrantz@riksdagen.se
Kajsa Fredholm (V): kajsa.fredholm@riksdagen.se 
Stina Larsson (C): stina.larsson@riksdagen.se 
Romina Pourmokhtari (L): romina.pourmokhtari@riksdagen.se 
Beatrice Timgren (SD): beatrice.timgren@riksdagen.se
Jytte Guteland (S): jytte.guteland@riksdagen.se

Fler ledamöter 

John Widegren (M): john.widegren@riksdagen.se 
Erik Ottoson (M): erik.ottoson@riksdagen.se 
Malin Larsson (S): malin.larsson@riksdagen.se  
Lena Bäckelin (S): lena.backelin@riksdagen.se 
Joakim Järrebring (S): joakim.jarrebring@riksdagen.se 
Malin Larsson (S): malin.larsson@riksdagen.se 
Tomas Kronståhl (S): tomas.kronstahl@riksdagen.se 
Martin Kinnunen (SD): martin.kinnunen@riksdagen.se 
Staffan Eklöf (SD): staffan.eklof@riksdagen.se 
Elsa Widding (SD): elsa.widding@riksdagen.se 

Nedan följer ett förslag i tre delar på text man kan skicka till en politiker. Skicka gärna till en politiker som representerar det parti du röstade på. Du kan klippa och klistra olika delar:  

Del ett, välj hälsning

Hälsning, alternativ 1 

Hej [FYLL I NAMN], 

Jag heter [FYLLL I NAMN] och jag mejlar till dig för att jag tycker att föroreningen av våra svenska vatten måste tas på allvar. För mig är rena vatten en grundpelare i naturen och något vi måste arbeta för att uppnå.  

Hälsning, alternativ 2 

Hej [FYLL I NAMN], 

Jag röstade på er i riksdagsvalet eftersom jag i stort håller med om er politik. Jag känner mig dock lite osäker på hur ni arbetar för renare vatten, och skulle vilja framföra min oro över hur våra sjöar och vattendrag förorenas idag.  

Del två, välj stycke utifrån vad du bor

Problembild, alternativ 1 

Jag tycker att det känns olustigt att de flesta läkemedel och andra miljöskadliga ämnen inte renas bort i svenska avloppsreningsverk, och därför släpps rakt ut i våra sjöar och vattendrag. I stort sett alla svenska vatten, och Östersjön, innehåller idag läkemedel och kemikalier, som PFAS. Utsläppen bidrar till ökad antibiotikaresistens, och fiskar kan få förändrat beteende och minskad förmåga att reproducera sig. Dessutom kan för höga halter av t.ex. PFAS göra att fisk inte bör ätas eftersom den inte kan anses säker att äta ur ett hälsoperspektiv. Många svenska sjöar och vattendrag är dessutom viktiga källor för dricksvatten. Sammantaget känns det inte så smart att förorena våra värdefulla vatten.  

Problembild, alternativ 2, om du bor vid Mälaren, Vänern eller Vättern 

Jag bor vid [FYLLL I SJÖ: Vänern, Vättern eller Mälaren] och är oroad över hur mycket läkemedel och kemikalier som finns i den sjön. Enligt en rapport från SLU (https://pub.epsilon.slu.se/22203/) så hittas flera olika läkemedel och kemikalier, som PFOS, i 100 procent av de analyserade sjöproverna. Jag är orolig över hur detta kommer att påverka djurlivet i sjön, och jag tycker även att det känns olustigt eftersom sjön används som dricksvattentäkt för oss som bor här.  

Introduktion, alternativ 3, om du bor vid Östersjökusten 

Jag bor vid Östersjöns kust i [FYLLL I STAD/ORT] och oroas över hur dåligt Östersjön mår. Jag fick just lära mig att svenska avloppsreningsverk släpper ut tonvis med läkemedel via avloppsreningsverken till Östersjön, varje år! En stor europeisk studie (CWPharma) hittade många olika läkemedel i alla studerade vattendrag som leder till Östersjön, och 75% av vattenproverna hade minst ett läkemedel så hög koncentration att det kan ha en negativ effekt på ekosystemet. Även om nivåerna är lägre ute i Östersjön så är det skrämmande att läkemedel hittas i nästan alla Östersjöns vattenprover. Stockholms universitet (Östersjöcentrum) är även de oroade över hur mycket läkemedel och andra kemikalier som spolas ut i Östersjön: https://www.youtube.com/watch?v=BNNwE9MsPxI 

Del tre

Budskap 

Många studier har visat att läkemedel och miljöskadliga kemikalier når våra vatten via avloppsreningsverk. En stor del av de ämnen som idag släpps ut med vårt avloppsvatten skulle kunna renas bort om avloppsreningsverken installerar avancerad rening.  Eftersom rent vatten är livsviktigt vill jag att Sverige ställer krav på rening av både läkemedel och PFAS i avloppsdirektivet. För att kunna modernisera Sveriges avloppsreningsverk krävs investeringar. Det är därför viktigt att Sverige driver linjen om att förorenaren ska vara med och betala för den ökade reningen, men även att staten tar ett övergripande ansvar i arbetet för renare vatten genom att bland annat avsätta pengar till modernisering av avloppsreningsverken.   

Vänliga hälsningar, 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll