FAQ – skillnaden mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe

Hur mycket kemiska bekämpningsmedel används inom den oekologiska kaffeodlingen? Hur påverkar mitt val av kaffe naturen, djuren och de människor som odlar mitt kaffe? Och kan jag lita på miljömärkningarna på kaffepaketen? Vi reder ut frågetecken kring ekologisk- och oekologisk kaffeproduktion.

Hur mycket kaffe dricker vi i Sverige?

Vi fikar mycket i Sverige. Svenskarna är faktiskt ett av världens mest kaffedrickande folk, vi dricker cirka 1000 koppar per person varje år. Även om vi bara är en promille av världens befolkning så dricker vi en procent av det kaffe som produceras.

Hur mycket av kaffet vi köper är ekologiskt?

Bara 7 av 100 väljer ekologiskt kaffe i butiken. Försäljningen av ekokaffe har ökat under de senaste åren och KRAV-märkt kaffe var en av försäljningsraketerna under 2014 då det ökade med 32 procent. Nära 90 procent av det ekologiska kaffet dricks i Europa och USA.

Var odlas kaffet som jag dricker?

Om du dricker ett oekologiskt kaffe är det troligt att det kommer från Brasilien som är världens största kaffeproducent. Tillsammans med Vietnam står Brasilien för mer än hälften av världens produktion. Etiopien och Peru producerar också mycket kaffe.

Läs reportage från Brasilien: Störst på kaffe – världsmästare på besprutning

Etiopien är det sjätte största producentlandet. I Etiopien växer fortfarande vilt kaffe, även om det vilda kaffet är hotat. I Etiopien använder man nästan inga kemiska bekämpningsmedel och nästan ingen konstgödsel. Potentialen att producera mer certifierat ekologiskt kaffe är därför stor i Etiopien. Här produceras mycket av det kaffe som flera av de stora kaffeföretagen i Sverige importerar.

Vad finns det för problem med den oekologiska kaffeodlingen?

Kaffet är en av världens mest besprutade grödor. På kaffeplantager används ofta stora mängder kemiska bekämpningsmedel som inte är godkända i Europa. Dessa bekämpningsmedel skadar – och kan i värsta fall döda – både natur, djur och människor. Antalet olika växt- och djurarter minskar och då rubbas balansen. Skador av insekter och svamp ökar vilket leder till att ännu mer kemikalier används.

Enligt ett färskt reportage från världens största kaffekooperativ Brasilien visar att de kemiska bekämpningsmedlen rinner ned i grundvattnet, vilket i sin tur hotar hela befolkningen. Naturen har sagt stopp och förgiftningsskador är vanliga bland de som arbetar på odlingen.

En annan studie frånkaffeodlingsområden i Brasilien hittade 24 olika kemiska bekämpningsmedel i vattendrag.
I den intensiva kaffeodlingen används mycket konstgödsel vilket kräver mycket energi att tillverka. Gödningen leder till att vattendrag övergöds och havet drabbas av algblomning och ozonskiktet skadas.

Läs reportaget Störst på kaffe – världsmästare på besprutning

Hur mycket kemiska bekämpningsmedel används, och mot vad?

Kaffe är världens mest besprutade gröda. Innan kaffet hamnar hos oss har det utsatts för mängder med kemiska bekämpningsmedel;
herbicider mot ogräs, insekticider mot skadedjur och fungicider mot svampsjukdomar. Kemikalier som används är disulfoton, endosulfan, klorpyrifos, lindan, metylparation och parakvat – alla dessa ämnen är förbjudna att använda i Sverige och resten av EU.

Hur mycket kaffet har besprutats varierar mellan länder och beror på hur kaffet produceras. I Brasilien används cirka 15 kilo kemiska bekämpningsmedel per hektar kaffeodling. Det kan jämföras med tre kilo per hektar för svensk potatisodling, som är en av de mest sprutade grödorna i Sverige.

Parakvat är ett av världens mest sålda kemiska bekämpningsmedel. Det är ett mycket giftigt ogräsmedel som EU efter åratal av kampanjande från Naturskyddsföreningen och fler, inkl Sverige, förbjöd 2007. En tesked är dödlig dos för människa och det finns många dokumenterade dödsfall bland lantarbetare.

Endosulfan är ett av de mest effektiva kemiska bekämpningsmedelen mot kaffebärborren, en skalbagge som är en av kaffets värsta skadegörare. Medlet är mycket giftigt, både att få i sig och vid hudkontakt och extremt giftigt för fiskar, fåglar och bin. Det är förbjudet enligt Stockholmskonventionen som är undertecknad av de flesta kaffeproducerande länder, inkl Brasilien. Men flera källor vittnar om att det används ändå.

En annan substans som används mot kaffebärborren är Cyantraniliprole. Det är extremt giftigt för bin

Följ det oekologiska kaffets väg från böna till din kopp

Hur kan de kemiska bekämpningsmedlen påverka kaffeodlarnas hälsa?

Kemiska bekämpningsmedel kan innebära direkta hälsorisker för både dem som använder kemikalierna i odlingarna och för dem som äter maten.  En rapport från Pesticide Action Network från 2012 beräknar antalet förgiftningsfall hos bönder och lantarbetare till 41 miljoner årligen.

Är ekologiskt kaffe mer klimatsmart?

Oftast är det så eftersom ingen konstgödsel används och ekologiskt kaffe nästan alltid odlas i skuggan av andra träd som fungerar som kolsänka.

Finns det kemiska bekämpningsmedel i kaffet som jag dricker?

Det är oklart vilka hälsorisker som användningen av kemiska bekämpningsmedel innebär för oss som dricker kaffet. Det finns några studier som funnit kemiska bekämpningsmedel i rostat kaffe. Nya studier vid Lunds universitet hittade också högre halter av kemiska bekämpningsmedel i urin från kvinnor som druckit mycket kaffe dagen innan jämfört med om de druckit lite eller inget kaffe alls.

Varken Sverige eller EU har något program för att regelbundet testa halterna av kemiska bekämpningsmedel i rostat kaffe.

Hur ser arbetssituationen ut för odlarna och lantarbetarna?

Kaffet skördas ofta av säsongsarbetare som arbetar på ackord och har en väldigt låg timpenning. Även om barn vanligtvis inte anställs, jobbar de ofta med plockning tillsammans med sina föräldrar.

Hur mycket av kaffet som odlas är ekologiskt?

Det är bara drygt 6 procent av världens totala kaffeareal som odlas ekologiskt.
Mexiko är världens största ekoproducent och står för cirka en tredjedel av den totala ekologiska kaffeproduktionen. Ekologisk kaffeproduktion har vuxit kraftigt och tredubblades mellan 2004 och 2012.

Men av de tre stora producentländerna odlar Vietnam inget ekologiskt kaffe och Brasilien som är världens största kaffeproducent odlar så lite som 0,25 procent ekokaffe. Även i det stora kaffelandet Colombia odlas ekokaffe på mycket små arealer.

I Etiopien använder man nästan inga kemiska bekämpningsmedel och nästan ingen konstgödsel. Man skulle kunna säga att nästan allt kaffe som kommer från Etiopien är ekologiskt odlat, även om det inte är certifierat. Potentialen att producera mer certifierat ekologiskt kaffe är stor i Etiopien.

Hur odlas det ekologiska kaffet?

Många gånger odlas ekokaffe i skuggan av andra träd, så kallat skuggkaffe. Skuggan skapar en miljö som liknar den där kaffet växer vilt. Ofta används kvävefixerande träd som förbättrar jorden, fruktträd, träd för virke eller andra nyttoträd. Odlingssättet skapar ett bra växtklimat för kaffet, gynnar den biologiska mångfalden och minskar risken för sjukdomar.

Det finns många märkningar på kaffepaketen.
Vilka märkningar kan jag lita på?

Det är svårt att jämföra alla de olika märkningarna på kaffe. Dels för att certifieringarna är uppbyggda på olika sätt och dels för att produktionsförhållandena skiljer sig åt i producentländerna, till exempel mellan Etiopien och Brasilien.
Det finns några grundläggande skillnader mellan de ekologiska märkningarna (KRAV och EU-ekologiskt) och de andra så kallade hållbarhetsmärkningarna (Rainforest Allliance, UTZ mfl).

Kaffe märkt med KRAV eller EU-loggan är de enda märkningar som garanterar att inga kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används. En annan viktig skillnad är att de ekologiska reglerna måste följas av odlarna och kaffeföretagen från dag ett. De andra certifieringarna tillåter att kraven efterlevs successivt.

Läs mer om KRAV:s regler för kaffe här

Vilket kaffe ska jag välja om jag både vill ha ett ekologisk kaffe och ett kaffe som tar ansvar för arbetsmiljön hos dem som odlar kaffet?

KRAV har förutom miljökraven även kriterier för arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Sådana krav har inte EU-ekologiskt. Fairtrade är en märkning som ställer krav på arbetarnas situation men de ställer i mindre utsträckning miljökrav.

Även Rainforest Alliance har relativt långtgående krav rörande arbetsvillkor och andra sociala frågor, deras miljöfokus är på biologisk mångfald. De tillåter kemisk bekämpning men har förbud mot de giftigaste ämnena och arbetar för att minska användningen.

Certifierat kaffe är bättre än ocertifierat eftersom man inte kan veta något alls om hur det ocertifierade är producerat eller hur arbetarna har haft det. Certifiering leder till bättre kontroll av både produktion och arbetsförhållanden.

Om du vill ha en god eftersmak av ditt kaffe så ska du välja ekologiskt, helst KRAV-märkt. Och välj gärna ett kaffe som även är märkt med till exempel Fairtrade.

Fördjupning om kaffe:

Byt till ekokaffe - rädda liv!

Här samlar vi allt om kaffe! Frågor och svar, reportage från världens största oekologiska kaffeodling i Brasilien. FAQ - vad är det för skillnad mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe. Och vi listar fem goda skäl att väla ekokaffe nästa gång du handlar!

Reportage från Brasilien: Störst på kaffe - världsmästare på besprutning

Granskning av hur det oekologiska kaffet blir till på världens största kaffekooperativ i Brasilien. Kaffet besprutas med mängder med kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i EU. Text: Henrik Brandão Jönsson.

Reportage från Etiopien: Ekologiskt mångfaldskaffe på framfart i Etiopien

Ekologisk odling i södra Etiopien. Härifrån exporteras finkaffe till våra butiker. Det ekologiska mångfaldskaffet är på framfart.

Vi tipsar: Fem skäl att välja ekologiskt kaffe

Lär dig fem snabba argument för varför det är bra att byta till ekologiskt kaffe.

Rapport: Vem betalar priset för vårt kaffe? (pdf)

Vill du också se mer eko i framtiden?

Vi fajtas för mer ekologiskt på tallrikarna. Ditt stöd gör skillnad.