Schysstmetoden – en metod för inkludering

Schysstmetoden utgår från inkludering och kan användas för att ge alla människor möjlighet att engagera sig i frågor som bland annat rör natur, miljö och hållbarhet.  

Schysstmetoden togs fram i arbetet med Naturskyddsföreningens verksamhet Schysst som bedrevs under 10 år. Till största delen var Schyssts verksamhet riktad till ungdomar. Men metodens inkluderande metodik kan också användas för att engagera andra målgrupper. Kärnan i metoden är att möta människor på deras egna villkor och erbjuda ett meningsfullt sätt att engagera sig, som ligger nära deltagarnas egen vardag.  

Schysstmetoden bygger bland annat på att ledarna har en stark lokal förankring och att deltagarna är delaktiga i utformningen av verksamheten. Schysst byggde på att söka upp personer där de befinner sig och tillsammans med ledarna skapa en meningsfull verksamhet som bygger på upplevelse. Målet i metodiken är att alla ska kunna känna sig delaktiga på ett likvärdigt sätt. 

Fem viktiga hörnstenar i Schysstmetoden

Delaktighet 

Deltagarnas egna inflytande och möjlighet till påverkan är en avgörande framgångsfaktor i Schysstmetoden. Målgruppens delaktighet, viljor och åsikter ska tillgodoses i planeringen av aktiviteterna. Tillsammans med ledarna planerar deltagarna vad de vill göra och med stöd från ledarna ansvarar de sedan för genomförande av aktiviteterna. 

Lokal förankring 

En ledare med lokal förankring gör att målgruppen du vill nå känner sig tryggare och kan möta deltagarna där de är. Varje område är unikt och ledare med lokala nätverk förenklar arbetet – och vet vilka lokala aktörer de skulle kunna samarbeta med.  

Uppsökande verksamhet 

Det är viktigt att söka upp målgruppen du vill nå, istället för att vänta på att personer ska komma till dig. Att samarbeta med lokala aktörer är viktigt för att nå ut, till exempel kontaktade Schysst fritidsgårdar och lokala föreningar. 

Rättvisa 

Hur påverkas människor av olika miljöproblem? Koppla frågor som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald till människors vardag, både globalt och lokalt. Att tackla miljöproblemen är en global rättvisefråga – utsatta drabbas alltid hårdast av miljöförstöring. En del av Schysstmetoden bygger på att diskutera dessa problem för att skapa förståelse för hur frågorna hänger ihop och vad en själv kan göra för att påverka. 

Normkritik 

Diskutera och ifrågasätt sociala normer. Vem förväntas vara en del av miljörörelsen? En del av metoden är bryta stereotypa föreställningar kring vem som är miljövän och vad som förväntas av en person för att ha en relation till naturen.  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll