Viva vatten – anlägg en groddamm

Bygg en damm som lockar till sig grodor och många andra vattenlevande djur med en mosaik av öppet vatten och vattenväxter.

Illustration: Erik Kohlström

Problem

Under de senaste 200 åren har många småvatten och våtmarker dikats ut. Det har gjort det svårare för grodor, paddor, salamandrar och vattenlevande insekter att hitta platser att leva och föröka sig på.

Åtgärd

Genom att gräva en groddamm kan du skapa en ny livsmiljö för groddjur och vatteninsekter och därmed bidra till att den biologiska mångfalden ökar. 

Hur gör man?

Placera din damm i ett soligt läge så att vattnet värms upp tidigt på våren och lockar grodorna till lek. Finns det en skogsdunge eller några stora träd och buskar som ger skugga i en del av dammen är det bra. Det är viktigt att groddammen är tillräckligt stor (minst 10 meter i diameter) så att den inte växer igen så fort och inte torkar ut under sommaren. När du gräver dammen är det bra att skapa ett djupare parti (ca 2 meter) någonstans där det alltid finns vatten och där vattenlevande djur kan övervintra. 

Gör kanterna på groddammen sluttande så att djur som råkar trilla i lätt kan ta sig upp. När dammen är färdiggrävd lägger du dammduk eller tjock plast på botten. Lägg gärna stenar runt den nya groddammen för att markera var den slutar. 

Om du har en sjö eller något annat naturligt vatten i närheten är det bra att använda vatten därifrån (åtminstone några hinkar) för att fylla dammen. På så sätt får du in vatteninsekter, djurplankton och växtplankton i groddammen redan från början. Lägg några stora stenar och gärna en stock eller annan död ved i vattnet för att skapa ytor där påväxtalger och mossor kan växa och för att öka variationen i livsmiljöer och gömställen för djuren i dammen. Plantera vattenväxter som du hämtat från en sjö eller annat naturvatten i närheten i dammen. Efter hand koloniseras den nya miljön av olika vatteninsekter som flyger till groddammen och lägger sina ägg där. Grodor och salamandrar tar sig också dit på egen hand. 

En damm kan behöva städas ibland, till exempel genom att du krattar upp nedfallna löv och skräp som trillat i. Då kan du pumpa ur en del av vattnet så att det är lättare att komma åt och därefter fylla på igen när du har städat färdigt. 

Viktigt att tänka på: 

  • Alla groddjur i Sverige är fridlysta. Det är inte tillåtet att flytta vare sig vuxna individer eller rom till groddammen – låt dem hitta dit själva.
  • Att anlägga en liten groddamm i din trädgård eller på din egna mark kräver inget tillstånd men du bör samråda med dina grannar och med kommunens byggnadsnämnd innan du startar. För att anlägga ett lite större grodvatten (men fortfarande mindre än 5 ha) måste du anmäla dina planer till länsstyrelsen genom att fylla i en speciell blankett som finns på länsstyrelsernas hemsida. Länsstyrelsen tar ut en avgift för att handlägga ärendet. 
  • Sätt inte ut fisk eller kräftor i dammen – de äter upp grodor och salamandrar. Dessutom är det inte tillåtet att flytta fisk och kräftor utan tillstånd från länsstyrelsen. 
  • När du planterar vattenväxter i dammen är det viktigt att du väljer inhemska arter och inte utländska dammväxter. På så sätt undviker du spridningen av främmande invasiva arter – det vill säga arter som inte är inhemska. De sprider sig lätt och kan skada ekosystemet. 

För dig som vill läsa mer: 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll