Viva vatten – bli artletare

Du kan göra en insats för forskningen om biologisk mångfald och hotade arter i våra vatten genom att rapportera artfynd.

Illustration: Erik Kohlström 

Problem

Idag är många arter som lever i sjöar, hav och rinnande vatten hotade. För att uppmärksamma hoten mot dessa arter har ett stort antal djur och växter i Sverige rödlistats. Man har också tagit fram åtgärdsprogram för att försöka rädda en del av dem. Men kunskapen om många av de rödlistade arterna är begränsad. Mer kunskap om deras utbredning och status behövs. 

Åtgärd

Genom att gå ut i naturen och spana efter hotade arter kan du bidra med information till forskare och myndigheter. Hur gör man? Rapportera dina iakttagelser av tumlare, utter, stormusslor och andra hotade arter till bland annat Naturhistoriska Riksmuseet och Artportalen. För flera arter finns digitala rapporteringssystem, i några fall finns även mobilappar. Tag gärna några foton och skicka tillsammans med information om när och var du gjort observationen av den aktuella arten. 

Stormusslor

Flera av våra stormusslor är rödlistade. De största hoten mot musslorna är att bottnarna där musslorna lever nedgrävda slammar igen eller förstörs på annat sätt. Några arter, som till exempel flodpärlmussla, är dessutom beroende av att det finns öring som kan vandra fritt. Musslornas larver lever under en tid av sitt liv som parasiter på öringens gälar. Om du hittar en stormussla, rapportera det på Musselportalen (där du också kan lära dig skilja på olika musslor). 

Tumlare

Tumlare är fridlysta sedan 1973. Det största hotet mot arten är att den riskerar att fastna i fiskeredskap och drunkna. Tumlaren är skygg och svår att inventera. Genom att rapportera tumlarobservationer bidrar du med information om artens utbredning. Rapportera tumlare här.  

Valar

Det finns förutom tumlare runt 10 andra valarter som mer eller mindre regelbundet besöker svenska vatten. Om du ser en val eller delfin rapportera din observation här.  

Utter

Uttern är fridlyst sedan 1969 och har delvis återhämtat sig från mycket låga beståndssiffror på 1980-talet. De största hoten mot uttern idag är att den kan bli påkörd eller fastna i något fiskeredskap. Om du ser en utter rapportera din observation här.  

Ålgräs

Ålgräsängar är mycket viktiga livsmiljöer för många djur i havet. Men ålgräsängarna på Västkusten har minskat kraftigt på senare tid. Minskningen beror dels på övergödning, dels på att stora rovfiskar minskat. Brist på stora rovfiskar missgynnar ålgräset eftersom det lättare blir övervuxet av fintrådiga alger då rovfiskarna försvinner eftersom de i sin tur äter småfisk och krabbor som normalt håller de fintrådiga algerna i schack. Du kan hjälpa till att kartlägga ålgräs med hjälp av Seagrass Spotter.  

Observationer av marina fiskar, kräftdjur, musslor, maneter, alger kan man rapportera via Rappen

Du kan även rapportera fynd av växter och djur (till exempel grodor och salamandrar) i Artportalen

Bra att veta: 

Har du frågor om arter kan du vända dig till Jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll