Viva vatten – bygg gömställen till kräftorna

I början av 1900-talet fanns det flodkräfta i 30 000 sjöar och vattendrag i Sverige – i dag finns de kvar på färre än 1 000 platser.

Illustration: Erik Kohlström 

Problem

Antalet flodkräftor (Astacus astacus) i Sverige har under de senaste hundra åren minskat mycket kraftigt. I dag är flodkräftan akut hotad och finns upptagen på den Svenska rödlistan. Det största hotet mot flodkräfta är olaglig utsättning av signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) från Nordamerika som sprider kräftpest. Dessutom hotas flodkräftan av att dess livsmiljöer förstörs, till exempel genom försurning, övergödning, vattenreglering eller igenslamning. Ytterligare ett hot mot flodkräftans överlevnad är att den äts av andra djur som rovfiskar, mink och andra kräftor. 

Åtgärd

Genom att öka tillgången på möjliga gömställen och boplatser för flodkräfta bidrar du till att fler kräftor kan hitta gömslen, undgå rovdjur och växa upp i de kräftvatten där det fortfarande finns flodkräftor. 

Hur gör man?

Flodkräftor lever i hålrum under stenar och block eller i bohålor som de själva gräver i lerbotten. De trivs på ganska grunt vatten där botten är fast, gärna stenig och lite sluttande samt relativt fri från vegetation. Den bästa bottentypen för att skapa nya gömställen och boplatser är fasta ler- eller grusbottnar där det är brist på större stenar och annat naturligt skydd för kräftorna. Flodkräftans tillväxt gynnas av högre temperaturer så det är bra att bygga gömslen på relativt grunt vatten (0,5-2 meters djup) där vattnet värms upp snabbt. Lägg ut taktegelpannor, tegelrör, rishögar och/eller död ved som förankras med hjälp av stenar på botten. En blandning av olika material ger möjlighet för kräftor av olika storlek att hitta ett gömställe som är lagom stort. 

Viktigt att tänka på

  • Det är ingen idé att försöka lägga ut taktegelpannor eller liknande på mjuka bottnar. De sjunker bara ner i sedimentet och det är heller inte en bottentyp som attraherar flodkräfta. 
  • Det är förbjudet att dumpa avfall i vatten. Materialet som placeras på botten för att öka antalet potentiella boplatser ska vara speciellt utvalt och designat för att skydda kräftorna. 
  • Du måste få klartecken för åtgärden från markägaren, fiskerättsägaren och länsstyrelsen innan du sätter igång! 
  • OBS! Det är förbjudet att flytta, sätta ut eller odla signalkräfta i Sverige. 

För dig som vill läsa mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll