Viva vatten – lägg sten i vattnet

Stenar i rinnande vatten ger ökad variation vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Illustration: Erik Kohlström

Problem

Många vattendrag är rensade och uträtade för att vattnet ska rinna snabbt och för att de ska ta mindre mark i anspråk. Tidigare rätade man även ut vattendrag för att de skulle lämpa sig för timmerflottning. I ett rensat och uträtat vattendrag är miljön inte speciellt varierad. På grund av de höga vattenhastigheter som uppstår under perioder med höga flöden har grus och sand ofta sköljts bort från botten, vilket leder till att vattenlevande djur som stormusslor och sländelarver saknar lämpliga boendemiljöer och att fiskarna kan ha svårt att hitta lekplatser. Utan stora stenar i vattnet finns det få ställen där fiskar kan vila och söka skydd eller där strömlevande insektslarver och andra smådjur kan hålla sig fast. 

Åtgärd

Genom att placera ut några stora stenar i ett rensat vattendrag kan du bidra till att återskapa en större variation i flödet. Där vattnet rinner långsammare sjunker sedimentet till botten och där vattnet rinner fortare och mer turbulent syresätts det. Mer varierade bottnar skapar intressanta boplatser för vattenlevande djur att hålla till på. Stenar som sticker upp ur vattnet erbjuder sittplatser för landdjur som lever i närheten av vattnet som till exempel grodor, strömstare och forsärla. 

Hur gör man?

Det är viktigt att studera vattendraget vid olika tidpunkter på året så att du får en uppfattning om hur flödet varierar innan du sätter igång. Lämplig tidpunkt för åtgärden är någon gång på sensommaren då vattenflödet är lågt. Det gör det lättare att se vattendragets struktur och naturliga trösklar och minskar risken för att vattnet ska grumlas då man lägger i sten. 

Ofta är det lämpligt att placera ut tre till fem block eller stora stenar relativt nära varandra. Stenarna bidrar till att bäckfåran blir mer varierad och att flödet bromsas upp. När flödet bromsas av stenar kan vattenståndet stiga och vattnet söka sig nya vägar och erosionen av stranden kan förändras. Därför är det bra att börja med att bara lägga i någon enstaka sten och studera effekten vid olika flöden innan man går vidare. 

Använd om möjligt lokalt material. Kanske ligger bortrensade stenar kvar på stranden? Använd i så fall dessa. Om inte – undersök strandkanten för att ta reda på vilken som är den ”naturliga” storleken på stenar och block i just detta vattendrag. Åtminstone någon sten bör vara så stor att den når över vattenytan. 

Viktigt att tänka på: 

  • Åtgärden lämpar sig bara i störda och rensade vattendrag där det tidigare funnits stenar som rensats bort. Att lägga stora stenar i ett långsamt rinnande vattendrag med sandig botten leder till att erosionen ökar och det finns stor risk för att materialet under de utplacerade stenarna spolas bort och att stenarna tippar.
  • Du måste ha markägarens tillåtelse innan du placerar ut stenar i ett vattendrag. Det kan hända att åtgärden kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Rådgör med länsstyrelsen nära dig och kontakta även kommunen för att få klartecken innan du sätter igång.

Goda exempel

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll