Viva vatten – lägg ut risvasar

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur.

Problem

Fiskarter som abborre och gädda minskar i vissa vatten. En av orsakerna till detta är att det ibland saknas lämpliga miljöer där fiskar kan lägga sin rom och där yngel kan hitta skydd och mat. I vissa sjöar är det sparsamt med undervattensvegetation och i stadsmiljöer saknas ofta naturlig tillförsel av död ved till vattnet. Ibland är det dessutom brist på djurplankton som utgör mat för uppväxande yngel. 

Åtgärd

Genom att lägga ut vasar gjorda av ris och grenar från träd och buskar kan man öka antalet potentiella lekplatser för fiskar som brukar fästa sin rom på ris och vattenvegetation – till exempel abborre och gädda. Risvasar erbjuder skydd och en bra uppväxtmiljö för småfisk. De kan dessutom bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att de fungerar som näring och levnadsmiljö för många vattenlevande smådjur. 

Hur gör man?

Risvasar ska bara övervägas som åtgärd i miljöer där strandzonen är exploaterad så att den naturliga kontakten mellan land och vatten är bruten, till exempel då det inte finns träd som lutar sig över vattnet och källor till naturligt död ved och ris i sjön saknas. Risvasen kan byggas av vilken sorts ved eller ris som helst. Använd förslagsvis ris från gran eller en eftersom det är lätt för fisken att fästa sin rom på barren. Ris och ved från barrträd bryts inte heller ner lika fort i vattnet som lövträd. Placera vasen på relativt grunt vatten, ca 2-3 meter, och helst i ett soligt läge där vattnet värms upp tidigt på våren. Enklaste är att anlägga vasen på vintern ovanpå isen och låta den sjunka till botten då isen går upp. 

När du bygger risvasen på isen varvar du ris och ved med sten tills risvasen är ca 2-3 meter hög. Dra ståltråd över och omkring rishögen så att den håller ihop. Fäst några stenar på sidorna av risvasen så att den sjunker rakt ner mot botten och inte tippar då isen går upp. För att risvasen verkligen ska sjunka där du har placerat den kan du, om vattnet inte är för djupt, borra hål i isen och köra ner ett antal (3-10 stycken) långa störar i sedimentet runt risvasen. När isen går upp sjunker risvasen ner mellan störarna och lägger sig på botten. 

Viktigt att tänka på: 

  • Markägaren och den lokala fiskevårdsföreningen eller sportfiskeklubben som förvaltar vattnet måste ge sitt tillstånd innan du placerar ut en vase. Ta även kontakt med länsstyrelsen innan du sätter igång med arbetet.
  • Placera bara ut risvasar där det verkligen behövs – alltså i sjöar som är kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter och som saknar naturlig tillgång på död ved i vattnet.
  • Ris från barrträd kan till en början avge ämnen som gör att fisk håller sig på avstånd, men denna effekt försvinner då vasen legat några veckor i vattnet.
  • Märk ut risvasen med en boj så att den inte stör båttrafiken på sjön. 

Goda exempel

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll