Viva vatten – Skugga bäcken

Träd längs ett vattendrag motverkar igenväxning 

Illustration: Erik Kohlström

Problem

I dagens kulturskogar och jordbrukslandskap är vattendrag som bäckar, diken och åar kraftigt påverkade av människan. Vattendragen är ofta uträtade, rensade och sällan ordentligt skuggade eftersom träd och buskar har huggits ner. En rejäl bård av lövträd och buskar längs ett vattendrag gynnar den biologiska mångfalden på flera sätt: Träden skuggar vattnet och motverkar på så sätt igenväxning. Rötterna binder jorden, stabiliserar strandkanten och motverkar erosion. 

Löven som faller ner i vattnet från träden utgör viktig mat för smådjur av olika slag. Skuggningen bidrar dessutom till att vattentemperaturen inte blir för hög, vilket gynnar fiskar som till exempel öring. Dessutom fungerar en kantzon av träd, buskar och annan vegetation som ett filter som begränsar näringstillflödet från åkrar nära vattendraget, vilket motverkar övergödning. 

Åtgärd

Genom att plantera lövträd och buskar längs ett vattendrag, alternativt låta bli att avverka, gallra eller röja de träd och buskar som redan finns, bidrar man till att motverka igenväxning av vattendraget och att gynna biologisk mångfald. Hur gör man? Om det finns en bård av lövträd längs vattendraget så låt den stå kvar – ”städa” inte i och omkring vattnet utan lämna den befintliga vegetationen intakt. Det gäller även döda träd och grenar som har fallit i vattnet.  

För att förbättra miljön i ett vattendrag som saknar vegetation längs stränderna kan man plantera lövträd (gärna al som trivs längs rinnande vatten) på solsidan så att de kan skugga maximalt. Sätt lövträdsplantorna tidigt på våren eller på hösten. Det är väldigt viktigt att vattna de första månaderna tills rotsystemet utvecklas så att de nyplanterade trädplantorna inte torkar bort. Buskar som olika videarter behöver inte planteras – de sprider sig spontant längs vattendraget om de bara lämnas ifred. 

Viktigt att tänka på: 

  • Det är bara markägaren som får plantera längs vattendraget. Är du inte markägare själv kan du prata med markägaren och framföra vikten av att skugga bäcken.
  • Plantera inte träd ovanpå täckdiken – rötterna kan växa in i dräneringsrören och skada dem.
  • Plantera endast inhemska alplantor – alsjukan som orsakas av en algsvamp som angriper alar misstänks ha spridits i Sverige via importerade alplantor. 

Goda exempel

Längs Buskhyttebäcken och Kilaån i Nyköpings kommun har man planterat al och sälg för att skapa en mer varierad strandmiljö och öka beskuggningen.

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll