Viva vatten – tips för hästgårdar

En vuxen häst producerar 20-30 kg gödsel per dag.

Problem

I dagens Sverige finns fler hästar än kor och antalet ökar. Speciellt i närheten av tätorter samsas ofta många hästar på relativt liten yta i rasthagar. Från gödsel som hamnar i hagen läcker näringsämnen till diken och vattendrag och vidare ut i sjöar och hav. 

Åtgärd

Genom att ta hand om hästgödsel på ett bra sätt och se till att hästarna inte går för nära vattendrag och diken kan du minska läckaget av näringsämnen från hagen. 

Hur gör man?

Det mest effektiva sättet att förhindra att näringsämnen från hästgödsel läcker ut i vattnet är att mocka i hagen, helst ett par gånger i veckan. Att regelbundet ta bort gödsel från hagen minskar dessutom spridning av parasiter som finns i hästbajset. Du kan också strö ut träflis i den del av hagen där hästarna brukar bajsa. Träflis suger upp vätska och minskar urlakningen av fosfor från hästgödseln.

För att minska läckaget till vattendrag och diken som finns i anslutning till hästhagen är det viktigt att sätta stängslet en bit från stranden så att hästarna inte kan gå och bajsa och kissa direkt i vattnet. En orörd kantzon på minst ett par meter längs vattendraget där det växer gräs och blommor fungerar som ett biologiskt filter som fångar upp näring och bidrar dessutom till att öka den biologiska mångfalden. Ytterligare ett sätt att minska läckaget av näringsämnen från hästhagen är att se till att din häst inte får för mycket eller för näringsrikt foder eftersom överskottsnäringen inte tas upp av hästen utan istället hamnar i naturen. Många gånger räcker det med grovfoder för att hästen ska få i sig tillräckligt med näring. För att ta reda på om din häst behöver kraftfoder som komplement kan du låta göra en grovfoderanalys.

Viktigt att tänka på

Som hästägare har du inte samma krav på dig vad gäller gödselhantering som inom det ”vanliga” jordbruket och det finns inte heller några regler för hur många hästar man får ha i en hage. Men att ha många hästar på en liten yta är inte bra för hästarnas välbefinnande och ökar dessutom näringsläckaget eftersom marken blir söndertrampad och gräset får svårt att växa. Enligt miljöbalken är du skyldig att känna till miljöriskerna som finns med din verksamhet och hur du kan åtgärda dem. 

Goda exempel

Inom Baltic 2020-projektet Levande kust har man framgångsrikt arbetat för att minska övergödningen i Björnöfjärden. En av åtgärderna var att minska läckaget av näringsämnen från hästgårdarna som finns runt fjärden, bland annat genom att mocka effektivt med hjälp av eldrivna skottkärror.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll