Striden om Preemraff – därför överklagar Naturskyddsföreningen

Om vi ska kunna begränsa klimatförändringarna till 1,5 graders uppvärmning måste alla utsläpp av växthusgaser minska.Trots det har Preem fått tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi Preemraff i Lysekil. Om den här planen blir verklighet så blir Preemraff den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i landet. Det skulle dessutom göra att Sverige skulle misslyckas med att nå sina klimatmål. Naturskyddsföreningen överklagat mark- och miljödomstolens dom om tillstånd. Den rättsliga processen väntas pågå under lång tid framöver. I den här artikeln sammanfattar vi striden om Preemraff.

Klimatutmaningen är akut och om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och därmed undvika de allra mest katastrofala följderna av en varmare värld så måste utsläppen av växthusgaser minska radikalt. Det gäller alla utsläpp inom alla sektorer. Det här framgår inte minst i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

 Utsläppen måste minska – inte öka

Trots det akuta läget har Preem fått tillstånd att bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil, en utbyggnad som kommer att innebära att deras koldioxidutsläpp ökar från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. Utsläppsdubbleringen skulle göra Preemraff till den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i hela landet och tillståndet gäller dessutom på obestämd tid. För att stoppa de här omfattande koldioxidutsläppen har Naturskyddsföreningen överklagat mark- och miljödomstolens tillstånd till utbyggnaden av Preemraff. 

De utsläppsökningar utbyggnaden innebär går stick i stäv med Sveriges egna klimatmål och våra förutsättningar att leva upp till Parisavtalet. Vi vet att utsläppen måste minska snabbt och radikalt för att vi ska klara av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. I dag gör såväl enskilda människor som hela branscher stora ansträngningar för att utsläppen faktiskt ska minska. Att trots det tillåta en så stor utsläppsökning som tillståndet till Preemraff innebär är ett steg i helt fel riktning. Om vi ska lyckas vända utvecklingen i tid så måste också fossilbranschen göra allt de kan för att minska sina utsläpp – inte tvärtom.

Läs vårt senaste pressmeddelande om överlagandet. 

Överklagandet lämnades in till Mark- och miljööverdomstolen i november 2018 och den sista januari 2019 kompletterade Naturskyddsföreningen sitt överklagande med mer fördjupade skäl och utvecklade resonemang.

Hela överklagandet hittar du här.

Tillståndet tar inte hänsyn till koldioxidutsläppen

Koldioxidutsläppen från Preemraff ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Därför har inte mark- och miljödomstolen tagit hänsyn till koldioxidutsläppen i sin dom. Men Naturskyddsföreningen har granskat de EU-direktiv som styr utsläppshandelssystemet och konstaterat att EU-rätten inte hindrar att domstolen avslår ansökan om tillstånd till verksamheten med anledning av de extremt höga koldioxidutsläpp som den kommer att leda till.

För så här är det: EU:s regler hindrar beslut om att begränsa villkor om koldioxidutsläpp för de verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet, som till exempel Preemraff. Men EU-reglerna hindrar däremot inte att miljöskadliga verksamheter som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser nekas tillstånd. Naturskyddsföreningens bedömning är därför att myndigheter och domstolar kan avslå ansökningar i sin helhet när det rör sig om omfattande klimatpåverkan – som i fallet med utbyggnaden av Preemraff.

Naturskyddsföreningen anser att de omfattande utsläppsökningar som verksamheten medför skulle leda till en skada av väsentlig betydelse för miljö och stå i direkt strid med de av riksdagen beslutade klimatmålen . Därför borde Preemraffsutbyggnaden avslås med stöd av stoppregeln i miljöbalken. Om verksamheten inte avslås helt så borde tillståndet åtminstone tidsbegränsas.

Lång process väntar

Nu är det upp till Mark- och miljööverdomstolen att bestämma om de ska meddela prövningstillstånd, alltså avgöra om fallet ska tas upp i domstolen eller inte. Överklagandeprocessen väntas pågå något år, och det kommer troligen inte finnas en slutgiltig dom förrän någon gång efter 2019.

Det här är det första målet där det prövas om utsläpp av växthusgaser kan innebära att en verksamhet inte får tillstånd. En vinst skulle kunna bli vägledande för liknande fall i framtiden. 

Bakgrund Preemraff:

Preemraff Lysekil har funnits sedan 1975 och är Nordens största oljeraffinaderi. Sedan verksamheten först startade har förhållandena ändrats på många sätt, främst genom inrättandet av FN:s ramkonvention för klimatförändringar, EU:s system för handel med utsläppsrätter, miljöbalken, Parisavtalet, Sveriges klimatpolitiska ramverk och miljökvalitetsmålen.

Preem AB har nu ansökt om tillstånd till befintlig och tillkommande verksamhet vid bolagets raffinaderi i Lysekil intill en årlig genomströmning av 13,9 miljoner ton oljeråvaror. Ansökan syftar till genomförande av det så kallade ROCC-projektet (förkortning av residue oil conversion complex). Utbyggnaden motsvarar i storlek ungefär en fördubbling av arean för befintligt raffinaderi.

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är 226 000 medlemmar som trycker på för en tuffare klimatpolitik. Med din hjälp blir vi ännu starkare.