Friska hav är en livsviktig fråga

Aldrig har hoten mot världens hav varit större än idag. Dagens fiskemetoder skövlar stora bottenområden, ger mängder av bifångster och är så effektiva att haven dammsugs på fisk.

Världens politiker måste agera med kraft om haven ska räddas. Visste du till exempel att de flesta hav är så hårt fiskade att de vanligaste matfiskarna håller på att ta slut? EU:s industriflotta är bland de värsta. När fisken sinar i europeiska vatten, köper EU rättigheter att fiska i fattiga länder. Det innebär att våra skattepengar bidrar till att fattiga människor får svårt att överleva, samtidigt som några av världens viktigaste ekosystem håller på att förstöras. 

Samtidigt som haven töms på fisk, lurar fler allvarliga hot under ytan. Klimatförändringar, kemikalieutsläpp och övergödning bidrar till döda havsbottnar, förstörda korallrev, algblomning och förgiftad fisk. Det här är resultatet av en alldeles för slapp miljöpolitik. Vi tycker att det hög tid för förändring!

Vi tycker att:

1. Känsliga kuster ska skyddas

Kustområden som är värdefulla för miljön ska skyddas från oljeutvinning, fiskodlingar, gruvdrift och annan verksamhet som i det långa loppet gör större skada än nytta.

2. Framtidens vattenkraft

Svensk vattenkraft är viktig för ett fossilfritt samhälle men idag sker verksamheten på bekostnad av de djur som lever i vattendragen. Växter och djur som är beroende av forsar och fall har i många områden försvunnit och den biologiska mångfalden i både vattnet och floddalarna har minskat.

Många fiskarter är i någon del av sitt liv beroende av att kunna vandra mellan sjö, hav och älvar. Dessa arter drabbas hårt när vattenkraft och dammar skär av deras vandringsvägar. Vi vill att det ska ställas krav på åtgärder i vattenkraftverken som mildrar de negativa effekterna på ekosystemen såsom vandringsvägar förbi kraftverksdammar och tappning av vatten i torrfårorna. De minsta vattenkraftverken som inte producerar mycket el men ställer till stor skada för livet i vattnet bör rivas ut.

Läs mer om framtidens vattenkraft här

3. Skonsamma metoder ska användas

Bottentrålning är en fiskemetod som drar upp i princip allt levande från havsbotten. Det leder till att enorma ytor på havets botten förstörs och att känsliga ekosystem slås ut. Metoden ger också stora mängder bifångst, inte minst av hotade arter. Vi vill att bottentrålning förbjuds globalt.

4. Jordbruket ska ta sitt ansvar

Östersjön är ett av världens sjukaste hav. En av orsakerna är den intensiva användningen av konstgödsel inom jordbruket. Döda havsbottnar och algblomning är alltså kopplat till maten som ligger på din tallrik. Vi vill se en miljöavgift på konstgödsel i Sverige, och att pengarna används till åtgärder som gör att mindre näring från jordbruket läcker ut i haven. Vi lyfter också fram det ekologiska jordbruket, som är bättre för naturen, djuren, människan - och våra hav.

5. Mangroven måste skyddas

De värdefulla mangroveskogarna på södra jordklotet måste skyddas, bland annat genom att vi i den rika delen av världen äter mindre jätteräkor. Vi vill återställa mangroven genom återplantering. Vi vill också att traditionellt fiske ska prioriteras framför industrifiske i Syd, eftersom det minskar trycket på haven och bidrar till att miljontals människor i fattiga länder får ett bättre liv.

6. Giftiga kemikalier ska förbjudas

Havet håller på att bli kemikaliesamhällets soptipp. Flamskyddsmedel, kvicksilver och andra obehagliga ämnen läcker ut i hav och vattendrag - och kan sedan spåras i den fisk vi äter. Viss fisk innehåller till och med så mycket gift att Livsmedelsverket avråder människor från att äta dem. Därför vill vi att alla ämnen som klassats som särskilt farliga av det Internationella Kemikaliesekretariatet ska förbjudas. På sikt vill vi se ett förbud mot alla giftiga kemikalier.

7. Politiken måste utgå från forskningen

Under många år har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) varnat för att ålen håller på att ta slut och att dödligheten måste sänkas till noll. Ändå fortsätter Sverige, Spanien och Frankrike att fiska ål och låta dem hackas sönder i vattenkraftverkens turbiner. Sverige driver på för att EU:s fiskepolitik ska följa de vetenskapliga råden när fiskekvoter sätts. Vi anser att det också ska gälla ålen.

Ge en gåva till havet?

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!