Vad är ett skyddat hav?

Våra hav är i kris. Därför har världens ledare enats om att inrätta skyddade havsområden. Men vad innebär egentligen skyddet och görs det tillräckligt för att bromsa utvecklingen?  

En försvinnande liten del av haven är idag skyddade från miljöskadlig verksamhet. Detta trots alarmerande rapporter om att haven är i kris. För att bromsa utvecklingen framhålls marina skyddade områden som ett verktyg för att bevara havens biologiska mångfald. Tanken är att skapa oaser i havet där djur och växter kan utvecklas och återhämta sig. Skyddade områden kan även stärka havens motståndskraft mot klimatförändringarna, samt öka deras förmåga att lagra kol.  

Inom såväl FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) och den globala hållbarhetsagendan (Agenda 2030) finns det mål om ökat skydd. Världens länder uppnådde dock inte delmålet att skydda minst 10 procent av haven till 2020. När den här artikeln skrivs är endast 8 procent av haven  skyddade, globalt. 14 procent av svenska havsområden är skyddade. Vi ligger alltså fortfarande långt ifrån målet att skydda 30 procent till år 2030. 

Dessutom är det skydd som upprättats sällan tillräckligt. Många områden är bara utmarkerade rutor på en karta utan regler som förhindrar skadlig verksamhet. Även i Sverige tillåts fiske med skadliga fiskemetoder i nästan alla svenska skyddade områden.  

Olika typer av skydd för haven 

Skyddade områden kan utformas på olika sätt och förvaltas på olika nivåer.     

Områden kan till exempel vara:  

 • Strikt skyddade; helt skyddade från till exempel fiske eller utvinning av naturresurser.  
 • Delvis skyddade; här tillåts visst fiske eller annan verksamhet som anses som hållbar.  
 • Skyddade genom traditionell förvaltning av urfolk och lokalsamhällen.  

Bara två procent av världens hav har idag ett strikt skydd. Trots att forskarvärlden är enig om att förbud mot fiske och annan exploatering gör störst skillnad för att bromsa utvecklingen, tillåts fortfarande den här typen av verksamhet i de flesta skyddade områden, så även i Sverige. 

 Det är extra viktigt att skydda områden 

 • med många olika typer av växt- och djurarter,  
 • där känsliga eller hotade arter lever,  
 • som fungerar som barnkammare för fiskar eller havslevande däggdjur,  
 • och områden som redan skadats av människan är värda att skyddas, det ger nämligen havets ekosystem en möjlighet att återhämta sig.  

Förutom detta behöver skyddet bestå av sammanhängande nätverk och vara placerat på rätt plats. Det innebär att i vissa fall behöver områden med lägre biologiska värden skyddas för att binda samman värdefulla ekosystem.    

Hur mycket av havet behöver skyddas?   

Forskare menar att minst 30 procent av våra hav måste skyddas från miljöskadlig verksamhet med ett skydd som utformats på rätt sätt. Enligt EU:s nya strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av europeiska hav vara skyddade till 2030 och en tredjedel, det vill säga 10 procent av haven, ska ha så kallat strikt skydd. Liknande målsättningar diskuteras internationellt inom CBD. Även i Sverige har en sådan målsättning lagts som förslag av Miljömålsberedningen, där alla riksdagens partier finns representerade. Detta är mycket lovande, men det är nu viktigt att skyddet blir skydd på riktigt.   

Naturskyddsföreningen arbetar för att skyddade områden inte bara ska vara skyddade på papperet. Urval av vilka områden som ska skyddas ska baseras på vetenskapligt framtagna underlag och inventeringar, men även lokal och traditionell kunskap ska utgöra grund för urval. Det globala samhället behöver erkänna och ta lärdom av urfolk och lokalsamhällens traditionella förvaltningsmetoder. Därtill ska inrättande av skydd föregås av konsultationer med intressegrupper och dem som berörs av skyddet. Processen måste vara transparent och inkluderande. I länder där detta inte redan är praxis, är det speciellt viktigt att principen om ett fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) tillämpas, framför allt då skydd planeras på urfolks mark.  

Vad gör Naturskyddsföreningen?  

Friska hav är en livsviktig fråga. Därför arbetar vi på Naturskyddsföreningen hårt med ett antal frågor för att skydda haven, både i Sverige och globalt. Under 2018-2021 drev vi projektet Skyddat hav, ett projekt som syftade till att skyddade områden inte bara ska vara skyddade på pappret. 2022-2025 driver vi tillsammans med flera andra miljöorganisationer i nätverket Seas At Risk ett nytt projekt kring marint områdesskydd i EU, med fokus på restaurering, strikt skydd och att stoppa skadligt fiske i marina skyddade områden. 

Naturskyddsföreningens krav till Sveriges regering:  

Internationellt  

 • Ökat skydd av haven där miljöskadlig verksamhet förbjuds. Haven behöver ett avtal likt parisavtalet!  
 • Områden som idag är skyddade och förvaltade av urfolk och lokalsamhällen (lokalt förvaltade områden, LMMA:s) med positiv inverkan på biologisk mångfald ska främjas. Deras initiativ för skapandet av nya skyddade områden ska stödjas. Här kan du läsa mer om vårt globala arbete med skyddade områden.    
 • Ökad andel bistånd som går till att skydda havens biologiska mångfald.  

Nationellt  

Att minst 30 procent av Sveriges hav skyddas i ett ekologiskt representativt och sammanhängande nätverk till 2030, samt att 10 procent av haven har ett strikt skydd.  

 • Att ett generellt bottentrålningsförbud i skyddade områden införs, både i befintliga och framtida områden.  
 • Att fler fiskefria områden inrättas i befintliga skyddsområden.  
 • Att svensk och europeisk miljölagstiftning efterföljs – skadlig verksamhet, inklusive fiske, ska tillståndsprövas i marina Natura 2000-områden.  
 • Att en långsiktigt, tillräcklig och ändamålsenlig finansiering säkerställs för förvaltning och uppföljning av marina skyddade områden.  
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll