Om Naturskyddsföreningens skogar

Information om skogsbruk på Stubbhult och Osaby.

I ett inlägg på Skogsforum.se ställs frågor om Naturskyddsföreningens skogar och sju skogsfastigheter nämns. Av dessa äger riksföreningen endast en: Osaby Säteri 3:2. För frågor om de övriga sex fastigheterna hänvisar riksföreningen till ägarna, de lokala föreningarna. Lokala naturskyddsföreningar (kretsar och länsförbund) som är anslutna till Svenska Naturskyddsföreningen är självständiga, juridiska personer som beslutar om sin egen verksamhet.

Skogsforum tar särskilt upp fastigheten Stubbhult 1:15 som ägs av Emådalens Naturskyddsförening och har en egen webbsida: http://stubbhult.nu/. Frågor om denna skogsfastighet besvaras av skogsägaren. Kontaktuppgifter finns här: http://emadalen.naturskyddsforeningen.se/stubbhult/.

Om Osaby säteri

Osaby är en drygt 500 hektar stor jordbruksfastighet i Kronobergs län. Den mottogs som gåva till Naturskyddsföreningen (riksföreningen) från två privatpersoner 1964. Sedan 1994 förvaltas Osaby av Föreningen Smålands Natur som består av lokala kretsar och länsförbund i Småland. Smålands Natur ger i sin tur uppdrag och direktiv till entreprenörer för skötseln av den del av skogsmarken som brukas utanför reservatet.

Den största naturvårdsinsatsen på Osaby är det naturreservat som omfattar en stor del av skogen. Det bildades på de marker som enligt Länsstyrelsens bedömning hade tillräckligt höga naturvärden. Reservatsdelen av Osaby sköts sedan dess utifrån de föreskrifter och den skötselplan som gäller för reservatet, beslutade av Länsstyrelsen.

En stor del av Osabys skog fälldes av stormarna i mitten av 00-talet och därför består stora arealer i dag av uppväxande ungskog. Sedan tre år tillämpas därför en röjningsinstruktion med höga naturvårdsambitioner som syftar till att stimulera fram en artrik blandskog med stora inslag av ädellövträd.

I skogen med lägre naturvärden utanför reservatet bedrevs fram till för några år sedan normal skötsel, dock utan kalhyggen. Enligt de nya, ambitiösa skötselinstruktioner som togs fram 2013 ska skogen förvaltas för att utveckla naturvärdena på sikt.

Slående för delar av området är den stora lövrikedomen på de marker där skogsbruk tidigare bedrivits men röjningsåtgärder ännu inte utförts. Naturreservatet består dels av öppna till halvöppna betade ekhagar med gott om gamla jätteträd, och dels av stormfälld tallskog som i dag är oerhört lövrik. Osaby hyser en stor biologisk mångfald och en stor del av de krävande arterna återfinns i det befintliga naturreservatet.

Vad tycker vi om skogsbruket i Sverige?

Vi tycker att 20 procent av skogen, nationellt, måste få avsättas långsiktigt för naturvårdsändamål. Det kan ske genom såväl formellt skydd som genom frivilliga avsättningar. För att det förstnämnda ska kunna ske så försöker vi påverka regering och riksdag så att markägare ska få ersättning tillräckligt snabbt för att skydda viktiga naturvärden i sin skog. Ytterligare 30 procent av skogen, nationellt, bör brukas med hyggesfria metoder. Trakthyggesbruk (kalhyggen) är inte alltid det bästa valet ens för den enskilda skogsägaren. Därför driver vi på för att nya metoder ska utvecklas som ger skogsägare fler alternativ att välja på. Trots att hyggen har varit en totalt dominerande metod i över ett halvt sekel finns i dag bra och beprövade alternativ för att köra 30 procent hyggesfritt. Vi förespråkar tillämpning av fler metoder vid sidan av trakthyggesbruket för öka variationen såväl i metoder som i skogen – det gör också att valfriheten inom skogsbruket ökar. Vi driver inte ett generellt förbud mot trakthyggesbruk.

Riksföreningens bedömning av skogsbruket på Stubbhult

Riksföreningens samlade bedömning efter samtal med Emådalens Naturskyddsförening är att de gör ett gott jobb från naturvårdssynpunkt på Stubbhultfastigheten. Fokus för naturvården är det inslag av äldre odlingslandskap som finns på Stubbhult där kretsens insatser har varit avgörande för att bevara de naturvärden som finns där. Vi anser också att föreningen har gjort en bra avsättning av produktiv skog för naturvårdsändamål. Kretsen har börjat använda kalhyggesfria metoder, till exempel visat upp blädningsskogsbruk, i en liten utsträckning. Riksföreningen rekommenderar att Emådalens Naturskyddsförening i större omfattning använder sig av hyggesfria metoder så att de i större utsträckning följer Naturskyddsföreningens skogspolicy.