Skyddade havsområden behövs – för både havens och människans skull

Vi behöver biologisk mångfald i haven och samtidigt kunna använda havens resurser. Då måste vi också ha välförvaltade marina skyddsområden. Idag är skyddet ofta inte tillräckligt. Därför driver nu Naturskyddsföreningen projektet Skyddat hav.

Naturskyddsföreningen genomför projektet Skyddat hav ihop med samarbetspartners i Senegal och Kenya. Här är kustbefolkningen ofta är direkt beroende av de resurser havet ger.

På grund av hot som överfiske och destruktiva fiskemetoder måste havens ekosystem kunna få återhämta sig. Och havens ekosystem får en bättre chans till återhämtning med marina skyddade områden. Det förväntas även i sin tur ha positiva effekter – som säkrare och mer långsiktig tillgång till fisk – för alla de miljarder människor som är beroende av friska hav. Ett friskare hav är också bättre rustat för att stå emot klimatförändringarnas negativa effekter.

Men samtidigt behöver människans behov av havens resurser tillgodoses, både på kort och på lång sikt. I den här frågan finns alltså en svår och viktig balansgång.

Naturskyddsföreningens projekt Skyddat hav fokuserar på båda dessa aspekter, och på hur man kan uppnå ett bättre marint skydd och en hållbar marin utveckling för både hav och människor. 

Just nu händer det mycket inom havsskyddsfrågan. De globala målen för hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030, håller på att implementeras och mål 14 – som är ”friska hav och hållbart nyttjande av resurser” – är centralt. Dessutom innehåller det bland annat ett delmål på att tio procent av haven ska vara skyddade år 2020. Inom FN pågår därför en process att skapa skyddade områden – så kallade MPAs, marine protected areas – i internationella vatten, och många av världens stater ser över sina egna skydd. Det gör även Sverige: den svenska regeringen prioriterar marint skydd och i många län arbetar man för att både utöka och förbättra det marina skyddet.

Problemet är att idag kan marina områden ofta vara skyddade på pappret – men utan att det skyddet speglas i den konkreta regleringen av de verksamheter som pågår i området, som till exempel fiske. Och det behöver ändras, om havens utveckling ska vara hållbar.  

Det behövs mer och bättre skydd av våra hav över hela världen. Naturskyddsföreningen genomför därför projektet ihop med två internationella samarbetspartners: CAOPA i Senegal/Västafrika och CANCO i Kenya/Östafrika. Förutsättningarna ser olika ut i de olika länderna. I Sverige har vi nått målet om hur stor del av våra hav som ska skyddas – vi är i dagsläget uppe i 13,6 procent – men i många av områdena tillåts fortfarande verksamheter som kan skada havsmiljön, som bottentrålning. I Kenya och Senegal behöver man fortfarande inrätta fler skyddade områden. Här är det också viktigt att detta görs tillsammans med kustbefolkningen, som ofta är direkt beroende av de resurser havet ger.  Dessutom finns det i dessa länder kustområden som skyddas på lokalbefolkningens eget initiativ men som hittills inte fått ett verkligt skydd genom ländernas lagstiftningar.

Målet för projektet Skyddat hav är att marina skyddsområden ska fungera som katalysatorer för både friskare hav och välmående kustbefolkning, och att det ska finnas en hållbar förvaltning av marina skyddsområden i Sverige, Senegal och Kenya. Därför är det viktigt att sprida både kunskap om vikten av marint skydd och hållbar utveckling i haven, samt kunskap om skadan av destruktiva fiskemetoder som bottentrålning. 

Ett annat mål inom Skyddat hav är att den havsplanering som Havs- och vattenmyndigheten gör under 2019 ska ta höjd för det ökande behovet av marint skydd, både i och utanför marina skyddsområden.

I projektet Skyddat hav ska Naturskyddsföreningen tillsammans med CAOPA och CANCO bland annat:

  • Inkludera lokala aktörer i arbetet för ett hållbart hav
  • Grundligt genomlysa rådande lagstiftning för att trygga ett verkligt skydd för de marint skyddade områden (MPAs) som redan finns.
  • Inom ramen för projektet ska vi bland annat genomföra workshops, en utställning, publicera rapporter samt sprida information och filmer. Vi kommer även att  presentera goda exempel och konkreta och genomförbara lösningar. 

Projektet Skyddat hav genomförs under 2018-2020 och finansieras med stöd av Postkodlotteriet.

 Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Johanna Källén Fox, projektledare och sakkunnig marint områdesskydd: johanna.fox@naturskyddsforeningen.se

Gå med i havsnätverket

I havsnätverket är du med och arbetar för friskare hav och kuster