Var med och rädda grodor, paddor och salamandrar!

Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.

Groddjurens vandringsstråk korsas ofta av vägar. Ser du grodor som vandrar över vägar finns det flera konkreta saker du kan göra. 

Bli en grodräddare idag!

Har du sett en groda, padda eller vattensalamander leva farligt på bilvägen? 

 • Hjälp groddjuren över vägen! Lyft dem försiktigt och låt dem lifta i en hink ner sjön eller dammen.
 • Sätt upp en egen varningsskylt Printa ut vår grodvarningsskyltplocka fram snickarglädjen och sätt upp på en vägsträcka där du vet att grodor ofta passerar.

  Grodor på väg-skylt

 • Anlägg en damm på tomten Har du tur får du nya grannar och gemytliga nattljud i trädgården. Här finns tips från Stenungsunds Naturskyddsförening: Bygg en damm åt grodorna! 
 • Peppa myndigheterna Ta kontakt med miljökontoret eller kommunens ekolog och be dem sätta upp varningsskyltar eller ordna en grodtunnel. Eller tipsa Trafikverket och berätta om vandringsplatser där många grodor passerar och där det behövs en riktig grodtunnel under vägen.

Har du sett ett groddjur? Bli medborgarforskare!

 • Vilket groddjur är det egentligen? Ta reda på det med hjälp av bestämningsnycklarna som finns i foldern Grodans år.

Därför vill vi hjälpa grodorna

 • Trots fridlysning blir groddjuren färre I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och Habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Trots det har flera arter av Sveriges groddjur minskat i antal och försvunnit från platser som de tidigare uppehöll sig på.
 • Störs av trafiken Intensiv trafik och ökad vägtäthet utgör ett stort problem för grodor,  paddor och vattensalamandrar. Förutom att bebyggelse av vägar utgör ett faromoment vid korsning över dessa vägar kan bebyggelsen bidra till förstörda lekvatten eftersom tungmetaller och näringsämnen från vägen påverka vattenkvaliten i lekvattnen negativt.
 • Känsliga för miljöpåverkan Groddjur är känsliga för olika typer av miljöpåverkan. Övergödning, användning av bekämpningsmedel i närheten av lekvatten och utsläpp av läkemedel kan bidra till beteendeförändringar och fortplantningsproblem. 
 • Våtmarker har försvunnit Utdikning av sjöar och våtmarker är en annan stor anledning till varför groddjuren har minskat. I södra Sverige har ca 90-95 % av alla våtmarker försvunnit sedan 1800 talet för att ge plats åt odling, dessutom har odlingslandskapen förändrats från småskaligt och mångsidigt till storskaligt och ensidigt och förstört landmiljöer som grodor lever och leker i.
 • Det finns hopp för grodorna! I en del kommuner finns redan idag smarta lösningar som vi gärna vill se mer av. Ett exempel är grodtunnlar där groddjuren kan ta sig säkert fram till andra sidan utan att bli påkörda. I en sådan tunnel kan även andra smådjur som till exempel igelkottar slippa trafiken.

 

Rädda grodor, paddor och salamandrar

Har du sett groddjur på väg från vintervila till dammar och sjöar? Rapportera till Artdatabanken - bli medborgarforskare!