Den stora grodvandringen

Grodorna har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. Både groda, padda och salamander lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.

Under våren vandrar många groddjur till dammar och vattensamlingar för att para sig och lägga rom ("den stora grodvandringen"). Men att vara groda, padda eller salamander innebär ett liv förenat med risker. Groddjurens vandringsstråk korsas till exempel ofta av vägar. Ser du grodor som vandrar över vägar finns det flera konkreta saker du kan göra.  

Hjälp en groda – bli grodräddare! 

 • Hjälp groddjur över vägen! 
  Har du sett en groda, padda eller vattensalamander leva farligt på vägen?  Lyft dem försiktigt och låt dem lifta i en hink ner till sjön eller dammen. 
 • Bli medborgarforskare – räkna och rapportera in
  Rapportera in grodor, paddor och vattensalamandrar till Artportalen och bidra till att vi ska förstå mer om hur groddjuren och naturen mår.
  Läs mer om hur det går till att räkna och rapportera in groddjur här.
 • Varning för groda! 
  Printa ut vår grodvarningsskylt, plocka fram snickarglädjen och sätt upp på en vägsträcka där du vet att  groda, padda eller salamander ofta passerar. 
 • Anlägg en damm på tomten
  Har du tur får du nya grannar och gemytliga nattljud i trädgården. Här finns tips från Stenungsunds Naturskyddsförening: Bygg en damm åt grodorna!
 • Peppa myndigheterna
  Ta kontakt med miljökontoret eller kommunens ekolog och be dem sätta upp varningsskyltar eller ordna en grodtunnel. Eller tipsa Trafikverket och berätta om vandringsplatser där många grodor passerar och där det behövs en riktig grodtunnel under vägen. 

Därför vill vi hjälpa grodorna 

Trots fridlysning blir groddjuren färre i världen.

I Sverige ser det lite ljusare ut efter att en del våtmarker återställts. I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och Habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Trots det har flera arter av Sveriges groddjur minskat i antal och försvunnit från platser som de tidigare uppehöll sig på. 

Störs av trafiken 

Intensiv trafik och ökad vägtäthet utgör ett stort problem för grodor, paddor och vattensalamandrar. Förutom att vägar utgör ett faromoment när djuren måste korsa demkan byggandet av vägar bidra till förstörda lekvatten. Tungmetaller och näringsämnen från vägen påverkar vattenkvaliteten i lekvatten negativt. 

Groddjur känsliga för miljöpåverkan  

Groddjur är känsliga för olika typer av miljöpåverkan. Övergödning, användning av bekämpningsmedel i närheten av lekvatten och utsläpp av läkemedel kan bidra till beteendeförändringar och fortplantningsproblem.  

Våtmarker har försvunnit  

Utdikning av sjöar och våtmarker är en annan stor anledning till att mängden groddjur har minskat. I södra Sverige har ca 90-95 procent av alla våtmarker försvunnit sedan 1800-talet för att ge plats åt odling, dessutom har odlingslandskapen förändrats från småskaligt och mångsidigt till storskaligt och ensidigt och förstört landmiljöer som grodor lever och leker i. 

Det finns hopp för grodorna!  

I en del kommuner finns redan idag smarta lösningar som vi gärna vill se mer av. Ett exempel är grodtunnlar där groddjuren kan ta sig säkert fram till andra sidan utan att bli påkörda. I en sådan tunnel kan även andra smådjur som till exempel igelkottar slippa trafiken. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 9

Relaterat innehåll