Klockgentiana (2019)

Positivt exempel från satsning på våtmarker.

Klockgentianan är ett bra exempel på arter som gynnats av de senaste årens satsningar på naturliga kolsänkor. Eftersom utsläppen av växthusgaser inte minskade förrän på 2030-talet behövde kol som tidigare släppts ut i atmosfären bindas i växter och i marken.

Våtmarker och fuktiga ängsmarker som brukas för att inte växa igen är ett exempel på de satsningar som gjorts i Sverige för att skapa naturliga kolsänkor. Här trivs klockgentianan och fler arter med den.

Våtmark: Vattenområden med mycket växtlighet, eller områden där vatten under stora delar av året finns nära markytan. Våtmarker bidrar med många ekosystemtjänster. Bland annat kan de fungera som näringsfällor och kolsänkor, bidra till grundvattenbildning och ge mer stabila flöden i vattendragen.

Kolsänka: En ökning av ett kolförråd under ett år, exempelvis i form av en skog, sediment på en havsbotten, marklager (mull) eller torvlager i våtmarker.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll