Läroplanskopplingar: Bortom fossilsamhället (åk 7-9)

Utdrag ur Lgr11:

Övergripande mål- och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Syfte / betygsgrundande förmågor

Övningen kan bidra till att utveckla förmågan att:

Bi/Fy/Ke: Använda kunskaper i biologi/fysik/kemi för att
granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi/teknik/ekologisk hållbarhet/miljö/hälsa/samhälle. Granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi/fysik/kemi har betydelse.

Bl: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Ge: Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Hi: Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Sh: Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och
globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Sv: Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Tk: Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ,
samhälle och miljö.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bi/Fy/Ke: Aktuella samhällsfrågor som rör biologi/fysik/kemi. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi/fysik/kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Bi: Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia.

Bl: Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Fy: Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Ge: Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljö i olika delar av världen. Var olika varor och tjänster produceras, konsumeras samt hur varor transporteras. Intressekonflikter om naturresurser. Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och- vindenergi och alternativa drivmedel.

Hi: Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, bostäder och gränser. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Ke: Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Sh: Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Sv: Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Tk: Samspel mellan människa och teknik, samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg