Diskutera mera (4-9)

Dags att diskutera "heta potatisar" i klassrummet? Den här samtalsmodellen är utvecklad för att motverka polariserande debatter och samtidigt stärka elever i att uttrycka argument och åsikter – och lyssna på varandra.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9, gymnasiet

Samtalsmodellen kan användas i flera olika ämnen. Uppgiften syftar till att eleverna sätter sig in i olika värderingar, uppfattningar och problem samt deltar i en inkluderande och konstruktiv dialog.

Material

Genomförande

Ladda ner och redigera presentationsmallen som finns i materialrutan ovan. (powerpoint) Steg 1-7 nedan finns i presentationsmallen att visa på tavlan.

Skriv ut diskussionsunderlag i förväg att dela ut till grupperna.

Steg 1: Syftet med diskussionen

 • Gå igenom syftet med eleverna i helklass:

Vi tränar på och har som mål att alla i gruppen:

- låter alla vara med i samtalet
- respekterar allas rätt att uttrycka sina åsikter
- bemöter varandras argument sakligt, vänligt och utan personangrepp

 • Dela in eleverna i grupper om 3-4 elever. Lotta gärna gruppindelning så eleverna hamnar med olika klasskamrater varje gång de gör övningen.
 • Dela ut diskussionsunderlaget och en penna till varje grupp.

Steg 2: Definiera dagens begrepp

 • Visa det centrala begrepp som dagens diskussion kommer hänga ihop med, exempelvis klimatpåverkan, reklambudskap eller fake news. Eller låt eleverna komma med förslag på en angelägen fråga där åsikterna går isär.
 • Låt eleverna resonera kring det centrala begreppet för att sedan skriva ner en definition/förklaring på diskussionsunderlaget. Gå runt och kika vad eleverna skrivit, hjälp till där det behövs.

Steg 3: Hur ska ni diskutera?

När eleverna enats om en definition av det centrala begreppet, ge dem några minuter att komma överens om struktur och regler för diskussionen. Till exempel:

 • Utse en person som är ansvarig för att alla kommer till tals och fördelar ordet.
 • Utse en person som har koll på tiden.
 • Inled diskussionen med att gå laget runt och låt alla säga någonting om dagens ämne.
 • Uppmuntra varandra att vara nyfikna och ställa följdfrågor.

Steg 4: Dagens diskussionsfråga

Presentera dagens diskussionsfråga på tavlan. Till exempel:

 • Klimatpåverkan från transporter. När ska en person få flyga?
 • Gröna reklambudskap. Vad ska få kallas "hållbart" i marknadsföring?
 • Fake news. Vad behöver göras mot spridningen av desinformation i sociala medier?

Steg 5: Diskutera! (låt pennan ligga)

Ge eleverna tid att diskutera dagens diskussionsfråga. Gå runt och lyssna men lägg dig inte i elevernas diskussioner. Tänk på att det är viktigt att eleverna känner att de kan prata fritt och inte uppfattar det som en bedömningssituation.

Steg 6: Sammanfatta diskussionen i tre bubblor

Låt eleverna sammanfatta gruppens diskussion. Låt eleverna utse en sekreterare som vänder på pappret och skriver i pratbubblorna. Sammanfattningen ska ge en samlad bild av gruppens diskussion.

Steg 7: Utvärdera diskussionen

Ge eleverna några minuter att reflektera utifrån frågeställningarna:

 • Hur fungerade det? 
 • Var det kul? 
 • Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Tips! Dela ut post-it lappar där de skriver ner sina reflektioner och sätter på diskussionsunderlaget.

Varje grupp lämnar in sitt underlag till läraren.

Följ upp! Läs igenom elevernas utvärderingar. Inled gärna nästa lektionspass med att fånga upp något från elevernas diskussion av dagens ämne eller reflektera kring arbetsgången.

Samtalsmodellen Diskutera mera är utvecklad av högstadielärarna Heléne Nyrén, Alexander Bergquist och Emilia Nilsson.

Extra läsning

Nyckelord: Kontroversiella frågor, klassrumsdebatt, klassrumsdiskussion, samtalsmodell, diskussionsstöd, argumentation, debatt, argumentera, diskutera.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll