Läroplanskopplingar: Diskutera mera (4-9)

Utdrag ur Lgr22

1. Skolans värdegrund och uppdrag

Förståelse och medmänsklighet

  • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Saklighet och allsidighet

  • Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Läraren ska

  • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem
  • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbete och samvaron i den egna gruppen.
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg