Energismart? (7-9)

Vad är effekttoppar och hur kan de kapas? Här får eleverna tolka diagram över energianvändning och skapa berättelser om familjen Wattsons energivanor och åtgärder för en mer energismart vardag.

I den här uppgiften får eleverna reflektera över energianvändning i samhället och titta närmare på energianvändning i hemmet - genom att studera diagram och arbeta med storytelling.

Ämne: Fy, Tk, Ma, Sv

Tid: Ca en lektion.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9.

Material

Fördjupning: Räkneuppgift

Faktablad med fakta- och diskussionsfrågor

Genomförande

1. Introduktion

Inled med att visa diagrammet på tavlan.

Låt eleverna komma med förslag på vad diagrammet kan tänkas visa.

Bryt efter ett par minuter och fånga upp elevernas förslag. Rätt svar är att diagrammet visar ett hushålls elanvändning under ett dygn en tisdag i februari i Borlänge.

Låt eleverna spekulera kring topparna och dalarna i diagrammet. Varför ser det ut så, vad kan tänkas ske vid dessa tidpunkter?

2. Vad är problemet med effekttoppar?

Red ut begreppen effekt och energi. Se gärna faktaunderlag: Vad är energi? och Energibegrepp.

Låt eleverna resonera utifrån frågeställningarna:

  • Vad är problemet med effekttoppar?
  • Hur kan effekttoppar i hushåll och samhälle kapas?

Effekttoppar

Med effekttoppar menas att många använder el samtidigt. Stor efterfrågan leder till höga elpriser och stor belastning på elsystemet under vissa tidpunkter.

Hushåll: Effekttoppar för hushållen sker framför allt vid kl. 07-09 och kl. 16-19 i samband med exempelvis matlagning. Det lägsta effektuttaget är på natten mellan kl. 02-05.

Effekttoppar kan kapas genom att elanvändningen dels minskar och dels sprids jämnare över dygnet. Ett exempel är att köra tvätt- och diskmaskiner när elanvändningen är som lägst.

Klimat: Sveriges elsystem är ihopkopplat med Europa. Sverige exporterar mycket fossilfri el till Europa. Vid effekttoppar i Sverige minskar den svenska exporten. Detta leder till att produktionen av el från fossila energikällor ökar i övriga länder, vilket påverkar klimatet negativt.

Att vara energismart handlar om att minska energianvändningen och att se till att den energi som används ger största möjliga nytta.

3. Elevuppdrag: Storytellning om familjen Wattson

Nu är det dags för eleverna att skriva egna berättelser. Dela in eleverna i mindre grupper. Låt dem skapa en trovärdig story som utgår från diagrammet. Storyn ska visa familjens aktiviteter kopplat till deras användning av el, under ett dygn.

Uppmuntra till att skriva i berättande form och gärna lägga in detaljer.

a) Vilka ingår i familjen? I vilken typ av bostad bor de? Beskriv vad som sker när energianvändningen går upp och ner. Vem i familjen gör vad?

b) Familjen kallar till familjeråd. De beslutar sig för att minska sin energianvändning. De vill även bidra till att kapa samhällets effekttoppar. De resonerar sig fram till ett antal åtgärder. Vad beslutar de sig för?

Förslag till redovisning

Dela in eleverna i tvärgrupper och låt dem läsa upp sin grupps berättelse. Låt grupperna välja en story att presentera i helklass alternativt låt varje grupp läsa upp sin berättelse.

Låt alla grupper skriva sina åtgärdsförslag på post-it-lappar eller i en gemensam digital anslagstavla.

Gå igenom gruppernas åtgärdsförslag. Vilka åtgärder tror eleverna har störst potential att minska energianvändningen och kapa effekttopparna? Resonera och rangordna tillsammans.

Exit-ticket: Ge eleverna i exit-ticket att formulera ett svar på frågan:

  • Vad innebär det att vara energismart?

Tid över? Låt eleverna göra quizet Öva begrepp: Energi

Lästips!

Övningen är framtagen i samarbete med 2047 Science Center inom projektet Ung Förändringskraft.

Nyckelord: energi, effekt, energieffektivisering, energianvändning, spara energi, energismart, el, elanvändning, effekttoppar, energitoppar, storytelling.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll