Läroplanskopplingar: Bakpulverbomben (4-9)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Ke: Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Ge: Kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. 

Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

4-6

Ke: Luftens egenskaper och sammansättning.

Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Ge: Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.


7-9

Ke: Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter. 

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter. 

Ge: Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Bli först att gilla!