Läroplanskopplingar: Become a guide (1-9)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.


Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

En: Förståelse av engelska i tal och skrift. 

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Idh: Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer.

 

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

1-3

En: Vardagliga situationer, intressen, personer och platser. 

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används

Enkla dialoger och samtal.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. 

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Idh: Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö. 

Allemansrättens grunder.

4-6

En: Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Dialoger, samtal och intervjuer. 

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion. 

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Idh: Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

7-9

En: Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp. 

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter. 

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt. 

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Idh: Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

Bli först att gilla!