Läroplanskopplingar: Fixa grejen (4-9)

Lgr 22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Ge: Kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen.

Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Hkk: Kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet.

Förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Ke: Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Sl: Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.


Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Åk 4-6

Ge: Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Hkk: Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Ke: Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Sl: Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa. 

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Åk 7-9

Ge: Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.

Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser. 

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser. 

Hkk: Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Ke: Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

Sl: Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra. 

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations och konstruktionsmöjligheter.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!