Läroplanskopplingar: Gröna glasögon (1-3)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bi: Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Ke: Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Hkk: Kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet.

Förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Ge: kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen.

Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.


Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

NO: Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg. 

Hkk: Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. 

SO: Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Bli först att gilla!