Gröna glasögon (F-3)

Ett spaningsuppdrag! Miljöglasögonen på - vad görs bra på skolan redan idag och vad kan förbättras?

Ämnen: NO, SO, Hkk

Tid: 1-2 lektioner.

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-3

I den här övningen får eleverna gå på spaningsuppdrag på den egna skolan. Med miljöglasögonen på får de fundera över vad som skolan gör bra och vad som skulle kunna förbättras ur hållbarhetssynpunkt. 

Målet med övningen är att eleverna utvecklar sin förståelse av begrepp inom hållbar utveckling, miljö och energi samt tränar på att uttrycka åsikter genom bilder, tal och skrift. 

Genomförande

Moment 1: På med miljöglasögonen!  

Visa illustrationen Hållbara skolan?. Samtala med eleverna om vilka saker på bilden som är bra för miljön eller hänger ihop med frågor som rör miljö. Låt eleverna leta på bilden och komma med förslag.

Berätta att de kommer att få spana på sin skola med miljöglasögonen på för att undersöka vad som skulle kunna förbättras för att göra skolan mer miljövänlig.

Rita ett stort glasögonpar på tavlan, använd gärna grön penna. Skriv in begreppen

  • Mat och matsvinn
  • Källsortering
  • Elanvändning
  • Vattenanvändning
  • Pappersanvändning
  • Bi-vänlig skolgård
  • Transporter till och från skolan 

Låt eleverna parvis formulera förklaringar till vad de tror begreppen innebär, muntligt eller skriftligt, och hur de tror att de har med miljön att göra. Låt de elevpar som vill berätta i helklass vad de skrivit ner eller talat om.

Titta gärna på illustrationen Hållbara skolan? igen och se om eleverna nu kan hitta fler exempel (förslag finns här).

Moment 2: Spaningsdags!  

När eleverna har koll på begreppen är det dags att spana på den egna skolan. Spana antingen lärarlett tillsammans i klassen, gärna i halvklass, och låt en elev föra protokoll eller dela in eleverna i mindre grupper. Bestäm i förväg eller låt dem själva välja vilket område de vill undersöka.

Dela ut spaningsprotokollet.  Gå igenom protokollet tillsammans och ge förslag på var det är lämpligt att spana och om det finns någon som kan vara bra att intervjua. Säkerställ att alla förstått vad de ska göra.  

Tips! Fråga exempelvis städpersonal, matbespisningspersonal, vaktmästare eller rektor om de kan ta sig tid och svara på elevernas frågor.

Områden att spana på: matsvinn, källsortering, elanvändning, vattenanvändning, pappersanvändning, bi-vänlig skolgård, transporter till och från skolan. 

Moment 3: Sammanställ tillsammans!

Låt eleverna redovisa resultatet av sina spaningar eller er gemensamma spaning. Samtala om varje område och låt eleverna tillsammans komma på förslag på var som skulle kunna förbättras och hur.

Samla elevernas idéer på tavlan. Låt dem enskilt, parvis eller i mindre grupper rita passande bilder eller skapa collage till varje förslag. Sätt ihop till en gemensam idélista från klassen! 

Fota av listan och maila den till rektorn eller skicka listan med elevrådsrepresentanterna till nästa elevrådsmöte.

Tips! Låt eleverna fundera över vem eller vilka som borde ta del av listan. Förslagsvis utifrån frågeställningen:

  • Vem vill vi berätta för? Andra elever och lärare på skolan? Rektor? Föräldrar? Elevrådet? De som bestämmer i kommunen? Någon annan? Varför just dem?

Nyckelord: miljö, återvinning, återvinna, källsortera, papper, vatten, plast, el, återbruka, förändra, påverka, undersökning, undersöka, gruppuppgift, fältstudie, skolgård, ute och inne, utomhus och inomhus.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll