Läroplanskopplingar: Koll på kosmetika (7-9)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Ke: Förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa,

Hkk: Förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Centralt innehåll

Ke: Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Hkk: Skillnaden mellan saklig konsumentinformation och annan påverkan på konsumtionsval. Reklam i olika former, även dolda reklambudskap.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter. Garanti, reklamation,
ångerrätt, öppet köp och köp från privatperson samt skillnad mellan köp i butik och på internet.

Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av
livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll