Läroplanskopplingar: Koll på Östersjön, åk 4-6

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången
grundskola:

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska,
    samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska
    kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Betygsgrundande förmågor

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

Bi: Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Ge: Kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen.

Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Sv: Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bi: Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Ge: Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Sv: Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg