Läroplanskopplingar: Tälja utomhus (4-9)

Lgr 22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Idh: Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer.

Sl: Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.


Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Åk 4-6

Idh: Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter. 

Sl: Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa. 

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

Åk 7-9

Idh: Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter

Sl: Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra. 

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa

Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations och konstruktionsmöjligheter.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!