Läroplanskopplingar: Naturfalken i skolan (1-3)

Lgr11

Övergripande mål- och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Syfte / betygsgrundande förmågor

Övningen kan bidra till att utveckla förmågan att:
• utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser (Bi),
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi),
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Sv),
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv),
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bl),
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bl).

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bi:
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Sv:
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ner något man talat om.
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg
samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Bl:
• Framställning och berättande av bilder, till exempel sagobilder.
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!