Läroplanskopplingar: Naturfalken i skolan (4-6)

Lgr11

Övergripande mål- och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Syfte / betygsgrundande förmågor

Övningen kan bidra till att utveckla förmågan att:
• utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser (Bi),
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi),
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Sv),
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv),
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bl),
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bl).

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bi:
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Enkla fältstudier och experiment.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Sv:
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardags och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för
att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdningar.

Bl:
• Framställning och berättande av informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
• Teckning måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!