Ordlista: Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd

Från allemansrätt till övergödning. En ordlista med förklaring av ord och begrepp som rör ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd.

Nyckelord: art, Artdatabanken, artinventering, bekämpningsmedel, bihotell, biodiversitet, biotop, cirkulär ekonomi, djurskyddsområden, ekodukt, ekologi, ekologiskt fotavtryck, ekologiskt jordbruk, ekosystem, eldningsförbud, fiskekort, fjällnära skog, fotosyntes, fridlysning, friluftsområde, fågelskyddsområde, gammelskog, hållbar utveckling, häckningsperiod, högstubbe, indikatorart, kalhygge, kantzon, konstgödsel, mosse, naturkött, nationalpark, naturskog, nyckelart, nyckelbiotop, paraplyart, rödlistan, pollineringsplan, slåtteräng, strandsydd, övergödning.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll