4 viktiga slutsatser från rapporten Låt skogen leva

Naturskyddsföreningens rapport Låt skogen leva - ett hållbart nyttjande av svenska skogen innehåller en mängd fakta som ökar förståelsen för varför och hur skogsbruket måste ställa om. Här är fyra viktiga slutsatser från rapporten:

1. Det pågår en naturkris i svenska skogen 

Antalet rödlistade arter i skogen är en tydlig signal om att någonting är allvarligt fel. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Skogens biologiska mångfald är hotad. 

2. Ställ om skogsbruket enligt en princip om naturnära skogsbruk 

Naturskyddsföreningen förespråkar omställning enligt en princip om ett naturnära skogsbruk där skogsskötselmetoderna anpassas efter skogsekosystemets naturliga förutsättningar. Det innebär att hänsyn tas till skogens naturliga störningsdynamik, strukturella komplexitet, funktioner, processer och trädslagssammansättning. Eftersom dessa varierar kraftigt i Sverige innebär det att det aldrig kommer finnas ett optimalt skogsskötselsystem som fungerar över hela landet. Genom att variera och anpassa avverkningsmetoder och omloppstider ökar skogsbrukets förutsättningar att bevara biologisk mångfald, bibehålla och återskapa skogarnas resiliens, klimatanpassa skogsbruket samt fortsätta leverera olika ekosystemtjänster, inklusive virkesråvara. Det innebär en stor förändring i jämförelse med dagens skogsbruk där trakthyggesbruk är den helt dominerande metoden.

3. Kvarvarande skogar med höga naturvärden måste skyddas 

Aktuell forskning visar att 30-70 procent av ursprungliga livsmiljöer måste skyddas för att säkra den biologiska mångfalden (Woodley et al. 2019). Skyddet bör bland annat utgå ifrån att bevara stora, sammanhängande skogar av hög kvalitet och god representativitet. Naturskyddsföreningen anser därför att alla kvarvarande skogar med höga naturvärden ska ges ett långsiktigt och funktionellt skydd, samt ändamålsenlig förvaltning. För att nå upp till minst 30 procent funktionellt skydd krävs även att stora områden av skog restaureras så att de utvecklar höga naturvärden.

4. Nuvarande skogspolitik och skogsbruk klarar inte framtidens utmaningar 

Den nuvarande skogspolitiken och skogsbruket klarar inte av att hantera de framtida utmaningar som vårt samhälle – och skogsekosystemen – står inför. Det krävs politiska beslut som tar hänsyn till skogens alla värden och säkerställer skogsekosystemens fortsatta förmåga att leverera ekosystemtjänster. En grundläggande förutsättning för det är att naturen tillåts sätta gränserna för hur skogsbruket bedrivs. För att underlätta omställningen till ett naturnära skogsbruk och ett ökat skogsskydd presenterar Naturskyddsföreningen en rad förslag riktat till politiska beslutsfattare om:

  1. ett mer ändamålsenligt regelverk och myndigheter, 
  2. ekonomiska incitament och styrmedel riktat till skogsägare, samt 
  3. åtgärder för att utveckla skyddet av skog.

 

Låt skogen leva

Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera. Var med och påverka du också!

Bli medlem
Gillas av 2

Relaterat innehåll